شبکه 24ساعته تلویزیونی امید ایران به مدیریت نادر رفیعی، از این هفته به دفتر جدیدی در آدرس زیر انتقال یافت درحالی که نادر رفیعی استودیوی خود را با دستگاههای جدید و امکانات تازه مجهز کرده است.
آدرس جدید:

20337 Ventura Blvd., # 325, Woodland Hills CA 91364

1357-50