1337-28

 

1337-29

هفته گذشته بدنبال تغییراتی در بخش 1337-30خبر شبکه تلویزیونی پارس، دو گوینده جدید به این بخش پیوستند.
ژاله بنشیان، لیلا هاشمیان دو گوینده حرفه ای در رادیو تلویزیون های ایرانی بودند که به دعوت شبکه پارس همکاری خود را آغاز کردند ودرصدد تغییراتی در این بخش هستند.