1355-105

ماهم پشت هم هستیم

با دو سه تا دوست ژاپنی رفته بودیم، در میان راه بدلیلی ناچار شدیم در سن دیه گو توقف کنیم و مسیرمان را تغییر بدهیم، دو سه دوست ژاپنی بلافاصله به انجمنی از ژاپنی ها زنگ زدند وبدون اینکه همدیگر را بشناسند، آن انجمن در ظرف نیم ساعت برای ما یک «موبیل هوم» با همه وسایل خوراکی و راحتی آورده و تحویل داده و فقط از آن دو سه ژاپنی خواست ورقه ای را پر کنند و دو سه روز دیگر این اتومبیل «کاروان» را تحویل بدهند.
من که حیرت زده برجای مانده و به فکر انجمن های غیر فعال و بی تعصب ایرانی افتاده بودم، ناگهان با صدای یکی از ژاپنی ها از جا پریدم گفت شما ایرانیان هم باید خیلی انجمن های زیاد داشته باشید؟!
درحالیکه آه می کشیدم گفتم بله- بسیار زیاد… بسیار فعال… بسیار کارساز… بسیار دلسوز!!! ماهمه پشت هم هستیم!!
محمود- سن- لوس آنجلس

1355-107

تعلیم خطرناک سینمایی !

چندی پیش به دیدن یک فیلم سینمایی رفته بودم که در آن چند ستاره سیاهپوست بازی میکردند و همه دچار خیانت همسران خود شده و درصدد انتقام و جوابگویی برآمده بودند، ازجمله خانمی همه لباسها و وسایل شوهرش را درون اتومبیلی ریخته و همه را به آتش کشید!
حالا بشنوید از تعلیمات خطرناکی که اینگونه فیلمها به ما مردمان ساده دل میدهد: یعنی هفته قبل که من بدلیلی با خانمم اختلاف پیدا کردم وکارمان به قهر کشید. ومن به سفارش دوستانم تصمیم گرفتم 24 ساعت ازخانه دور باشم تا همسرم کمی آرام شود، همسرم همه لباسها و وسایل مرا به سبک همان فیلم بدرون اتاق کار کوچک من ریخته و آنرا به آتش می کشد والبته بچه هایم بموقع متوجه شده و آتش نشانی را خبر میکنند و قبل از سوختن وسایل و مهمتر از همه مدارک مان، آنرا خاموش میکنند!
وقتی باهمسرم روبرو شدم گفتم چرا تعلیمات مثبت در فیلمها را نمی گیری مثلا فداکاری بیشتر، گذشت بیشتر و دلسوزی و عشق بیشتر!!گفت اون چیزها توی فیلمهای هندی است نه امریکایی!! دلسوزی وفداکاری می خواهی برو هندوستان!!
رازی – سن – سانفرانسیسکو

1355-108

1355-109

1355-110