1354-36

1354-34

روزی که «مری آپیک» حدود هفده ، هجده سال پیش، مجموعه های قصه پری در جنگل را می ساخت، برای اولین بار بیش از 9 چهره سرشناس به یاری آمدند، تا کاری برای بچه ها انجام بدهند. بجرات درتمام این سالها، هیچ نمایشی، فیلم و یا شویی نتوانست این چهره ها را که هر کدام در کار خود نابغه اند را زیر یک سقف بیاورد.
از راست به چپ ایستاده: هما سرشار، علی پورتاش، بهمن مفید، هوشنگ توزیع، آپیک یوسفیان، علی فخرالدین، در ردیف جلو نشسته: پرویز صیاد، مری آپیک، شهرداد روحانی و درکنارشان 12 هنرمند نوجوان.

1354-35