1354-94

«روحی ساوجی» از رقصندگان توانا و هنرمندی است که کمتر درباره اش نوشته و گفته اند، درحالیکه روحی از حدود 35 شاید 40 سال پیش،یعنی از نوجوانی روی صحنه رقص بوده است.
روحی بعد از سفر به امریکا، همچنان به هنر رقص خودادامه داد و کلاس هایی برای تعلیم رقصندگان جوان و نوجوان دایر کرد و به تهیه ویدیوهایی در زمینه رقص و ورزش هایی در مسیر هنر خود پرداخت،که متاسفانه بدلیل کپی کردن ها و قاچاق همه جانبه این ویدیو، به روحی  نه تنها سودی نرسید، بلکه او را از ادامه تهیه این کار ناامید و دلزده کرد.
روحی هنوز کلاس های رقص خودرا اداره می کند، تا امروز به صدها دختر امریکایی و اقلا به هزار هنرجوی ایرانی رقص آموخته ولی هیچگاه از او قدرشناسی نشد، کمتر کسی درباره توانایی های او سخن گفته است.

1354-95