1512-86

عکس و خبر از مرتضی فرزانه
پری زنگنه خواننده معروف سالهای طلایی ایران بمناسبت انتشار کتاب جدیدش یک میهمانی عصرانه خصوصی در منزلش که باغ کوچکی در خیابان فرشته است برپا کرده بود که تعدادی از دوستان وآشنایانش وهنرمندان از جمله پوری بنائی، محمد سریر، جعفر پناهی، ایرج نوذری و همچنین ماه چهره بهار، دختر زنده یاد ملک الشعرای بهار نیز باتفاق پسرش افشین که در واقع نوه ملک الشعرا میباشد نیز حضور داشتند.

1512-87

1512-88

1512-89

1512-90