مردم وهنرمندان بمناسبت سپاس وحمايت از راديو صداي ايران شب زيبايي در ويلشير ايبل تياتر برپا داشتند

هفته گذشته به مناسبت بيست و يكمين سال فعاليت راديو صداي ايران  در ويلشير ايبل تياتر در لوس آنجلس، هنرمندان و مردم از اين رسانه گفتاري كه در طول 21‌ سال درراه آزادي و استقلال و آگاهي دادن به جامعه ايراني گام برداشته حمايت خود را نشان دادند.

 ابتدا گلاويژ معتمدي نويسنده توانا با گفتار بسيار زيبا و دلنشين درباره ايران و راديو سخنراني كرد:

يه روزي ما همه با هم بوديم/ تا اينكه يه عده رمز دوستي مارو كشف كردن و قفل دوستي مارو شكستن/‌ ما شديم شيعه و سني / ‌ كليمي و بهائي/ زرتشتي و مسيحي و ما شديم ترك و لر و كرد و فارس، اما درسته كه ما براي هم جوك سازيم و درسته كه عبادتگاه هاي مختلفي براي پرسش يك خداي يگانه داريم و درسته كه به همه احزاب سياسيمون رنگي و برچسبي زديم اما در هر كجاي دنيا كه باشيم و با هر مذهب و مرامي، مهر ايران را دردل داريم و در سر انديشه سربلندي تو اي ايران.‌

سپس >پري اباصلتيراه زندگيزنده ياد اسدالله مروتيسرود اي ايران< را ستار- مرتضي برجسته و مايكل< خواندند.

معرفي هنرمندان بروي صحنه و اجراي برنامه به >مايكل، هنرمند هزار چهره < سپرده شده بود كه با طنز مخصوص بخود با مهارت خاصي اجرا كرد.

اولين خواننده اين شب مرتضي برجسته با ترانه گريه نكن و ترانه شاد بندري بود و در فاصله معرفي خوانندگان- مايكل مجري برنامه ترانه هاي فكاهي خود را هم اجرا مي‌كرد. سپس ستار بروي صحنه آمد كه با خواندن 3‌ ترانه مردم تقاضاي ترانه >شهبانواردوان مفيد< آمد آنچنان با قدرت ايران ايران را با مردم همصدا خواند كه اشك به چشم ها نشاند و جمعيت حاضر در سالن برخاستند و او را تشويق نمودند.

>هوشمند عقيليشاهرخمارتيك تور ماهيها< همراه با مردم اجرا كرد كه شوري برپا نمود و سرانجام شهريار قنبري شاعر و ترانه سراي معروف با سخنراني همراه با ترانه اي زيبا و تشكر از مردم پايان برنامه را اعلام داشت.

مسعود اميني شاعر مردمي بدليل كمي وقت برنامه و دير رسيدن بخاطر ترافيك نتوانست بروي صحنه برود.

در پايان از دكتر بروخيم انسان خيرخواه كه هميشه پشتيبان تمام مراسمي است كه براي هنرمندان برگزار ميشود و در عين حال از نظر هماهنگي برنامه مهارت خاصي دارد بايد تشكر نمود.