1457-68

1457-72

هفته پیش رئیس شهربانی لوس انجلس، آقای جیم مک دانل مهمان انجمن ایرانیان ارمنی لوس انجلس بودند، چند ماه پیش از انجام انتخابات آقای مکدانل به محل انجمن امدند و از بخش های متفاوت آن دیدن کردند، هیئت امناء انجمن به ایشان قول داده بودند که پس از انتخابات ریاست شهربانی در اولین فرصت از ایشان دعوت خواهند کرد که با جامعه ایرانیان ارمنی بیشتر اشنا شوند، بهمین منظور یک مهمانی با حضور بیش از دویست تن از اعضاء انجمن ترتیب داده شد تا این ارتباط مستحکم تر گردد، پس از گفتن خوش آمد از سوی دکتر ارسن دانیلیان ریئس هیئت امناء و توضیحی کوتاه در باره اهداف انجمن و برنامه های فرهنگی و اجتماعی آن، آقای تومیک الکسانیان تاریخ انجمن را از زمان تاسیس آن تا به امرورز که نزدیک به شصت سال میگذرد توضیح دادند و از دکتر بامبان دعوت کردند که مهمانان را معرفی کنند و از رئیس شهربانی دعوت کنند که به پودیم بیایند، آقای مکدانل از اهمیت و نقش اقلیت های کالیفرنیا در سازندگی و خدمات گسترده آنها و از اهمیت ارتباطات و هماهنگی میان مردم و دستگاه های انتظامی لوس انجلس برای بهتر ساختن روابط و درک مفاهیم سخن گفتند و از مسئولان انجمن و حاضران تشکر کردند، پس از صرف شام اجرای برنامه موسیقی تا نیمه های شب ادامه داشت، در این مراسم آقای مکدانل یک لوحه سپاس به انجمن ارامنه اهداء کردند.

1457-69

1457-70

1457-71