zaneroz1.1

 

undefined

 150‌ زن كه جهان را تكان دادند  

در ميان 150‌ زن كه جهان را تكان دادند ، 4‌ زن ايراني شيرين نشاط، شيرين عبادي و شهره آغداشلو، انوشه انصاري و چند زن شجاع افغاني ديده مي‌شوند

 

zaneroz1.5zaneroz1.2zaneroz1.4zaneroz1.3

خـيرا ليستي از 150‌ زن انتشار يـافـته، كه با اقدامات خود، با جسارت خود، با دلسوزيها، فعاليت هاي انساني و مبارزات خود، جهان را لرزانده اند.
در ميان اين اسامي، 4‌ زن  شجاع ايـرانـي شهره آغداشلو، شيرين نشاط و شيرين عبادي و انوشه انـصـاري بـه چـشم مي‌خورند، درحاليكه  چند دختر وزن شجاع و مبارز افغاني  نيز ديده  ميشوند از جمله فاطمه رحيمي 20‌ ساله و شبنم و صدف خواهران 17‌و 18‌ ساله اش بعنوان بوكسور پيام هاي ضد طالبان را به جهانيان  رساندند و ثريا پاكزاد.
در اين ليست كه از سوي مجله تايم انتشار يافته نام چهره هاي معروف هنر: انجلينا جولي، شكيرا، مريل استريپ، اشلي جاد و ميافارو بدليل شجاعت در ماموريت ها، مبارزه براي احقاق حق زنان ديده ميشوند.