1332-44

 

1332-35

1332-36

اینک 20 سال از سفر ابدی فریدون فرخزاد یکی 1332-37از چهره های استثنایی موزیک و شوبیزینس ایرانی گذشت.
هیچگاه بدرستی مشخص نشد، چه کسی فرخزاد را از پای درآورد، ماجرای آن چند کشتی گیر و بظاهر دوستان صمیمی اش که در ایران بودند چه بود؟
چرا پلیس هیچ رد پایی از عاملین این ماجرا پیدانکرد؟ چگونه عاملین این رویداد به آلمان آمدند و رفتند ولی پلیس هیچ نشانه ای از آنها بدست نیاورد؟
هر چه بود بصورت رازی باقی ماند. درحالیکه زندگی فریدون فرحزاد 1332-38همیشه پر از راز و رمز بود، در آن سالها که در ایران بود در اطرافش هاله ای از شایعات گوناگون و حرف و سخن ها بود و او در جواب همه آنها لبخند میزد، آنزمان که ازدواج کرد همسرش ترانه یکی از زیباترین دختران تهران و از یک خانواده با نفوذ واصیل بود، بعد طلاق ناگهانی وغیب شدن ترانه از ایران واز جلوی چشم هر روزنامه نگاری، بطوری که هنوز هیچکس 1332-39نمی داند ترانه کجاست؟ چه می کند؟ گرچه بعضی ها می گویند شوهر کرده و صاحب چند فرزند شده وزندگی آرام وخوشبختی دارد.
فرخزاد بعد از چند سال فعالیت هنری وکنسرت های مشترک با سعید محمدی خواننده جوان به امریکا آمد، در اینجا چند سالی ماند، در اینجا هم برایش قصه ها ساختند، که بنیاد کمک به بچه های فقیر و  پناهندگان ایرانی در عراق بی پایه است ولی او مدارک و اسنادی ارائه داد و در آخرین مصاحبه اش در مجله جوانان ازهمه واقعیت ها سخن گفت.
در اینجا با تلویزیون پارس همکاری 1332-40آغاز کرد، با هاله برنامه مشترکی داشت، با الهه و وفایی روی صحنه رفت، ناگهان به سرش زد برود ایران از مادر پیرش دیدار کند همه او را باز داشتند، ولی او تصمیم خود را گرفته بود، می گفت پای هر حادثه ای ایستاده ام ولی قبل از سفرش حادثه مرگش پیش آمد و بروی همه شایعات و راز ورمزها خط کشیده شد.
فرخزاد قبلا در آلمان 1332-41یکبار ازدواج کرده و صاحب پسری شده بود، ولی این هم از همان رازهای زندگیش بود، هیچکس در سالهای بعد نه همسرش را دید و نه پسرش را، واقعا آنها کجا رفتند؟ چرا زمان خاکسپاری چهره نشان ندادند؟
فرخزاد در اروپا دو فیلم هم بازی کرد، از جمله با ماریزامل، ستاره سکسی ، یک فیلم عاشقانه بازی کرد، عجیب اینکه هیچکس از سرنوشت آن فیلم هم خبری ندارد.
قراربود علی آبادانی همکار 1332-42مجله جوانان در اروپا، کتاب خاطرات او را بنویسد چون دفترچه خاطرات روزانه او را دردست داشت ولی حتی نگارش این کتاب هم به همان راز ورمزها پیوست.
گفتند فرخزاد وصیت نامه ای 1332-43برجای گذاشته، ولی آن وصیت نامه هم گم شد.