1397-36

تور سراسری و نوروزی کامران و هومن که از اول مارچ شروع شده با موفقیت بینظیر ادامه دارد.  به طوری که کنسرت سان دیگو پیش فروش شده و به گفته مسئولین “پلتینوم انترتینمنت گروپ” و شرکت کنندگان، این کنسرت موفقترین کنسرت ایرانی‌ در سان دیگو بوده.  همچنین کنسرتها در آمریکا، کانادا، اروپا و خاورمیانه ادامه خواهد داشت.

1397-37

1397-38