فیلم مستند یک گزارش از زندگی عباس کیا رستمی، ساخته بهمن مقصودلو همچنان در جشنواره ها، سمینارها، انجمن های هنری، سینمایی، انجمن منتقدین مورد تقدیر قرار میگیرد.
اخیرا سه منتقد معروف امریکایی: مولی هسکل، پیرهنری دلیو، جین میچل فوردن، را بعنوان یکی از صاحب سبک ترین، تواناترین فیلمساز مستند معرفی کرده اند و فیلم یک گزارش کیا رستمی را ستوده اند. آنها معتقدند مقصودلو به زیرپوست کارهای یک فیلمساز میرود، از عمق او را می شکافد و با توجه به دانش وسیع هنری خود و آشنایی با فیلمسازان وهنرمندان در رشته های مختلف، از آنها آثاری می سازد که درتاریخ آثار مستند ماندنی است.

1442-54