آشنایی‭ ‬با‭ ‬شروین،‭ ‬درخانه‭ ‬عموی‭ ‬بزرگم‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد،‭ ‬همگی‭ ‬بمناسبت‭ ‬سالگرد‭ ‬ازدواج‭ ‬عموجان‭ ‬و‭ ‬همسرش‭ ‬ناهید‭ ‬دورهم‭ ‬جمع‭ ‬شده‭ ‬بودند،‭ ‬شب‭ ‬پرشوری‭ ‬بود،‭ ‬هرگروه‭ ‬یک‭ ‬گوشه‭ ‬ای‭ ‬مشغول‭ ‬گپ‭ ‬زدن‭ ‬بودند،‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬جمع‭ ‬که‭ ‬بیشترشان‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬بودند‭ ‬جوانی‭ ‬درحال‭ ‬جوک‭ ‬گفتن‭ ‬بود،‭ ‬همه‭ ‬می‭ ‬خندیدند‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬که‭ ‬خواست‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬دیگر‭ ‬دوستان‭ ‬خود‭ ‬برود،‭ ‬آن‭ ‬جمع‭ ‬اجازه‭ ‬ندادند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬کنجکاو‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬اتفاقا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستانم‭ ‬درآن‭ ‬جمع‭ ‬بود؛‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬سلام‭ ‬و‭ ‬علیک‭ ‬به‭ ‬جمع‭ ‬شان‭ ‬پیوستم،‭ ‬همان‭ ‬جوان‭ ‬بمن‭ ‬خوش‭ ‬آمد‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬بدون‭ ‬مقدمه‭ ‬پرسید‭ ‬شما‭ ‬نامزد‭ ‬یا‭ ‬شوهر‭ ‬ندارید؟‭ ‬دوستم‭ ‬گفت‭ ‬نه،‭ ‬آن‭ ‬آقا‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬شروین‭ ‬هستم،‭ ‬پس‭ ‬من‭ ‬شانس‭ ‬رفاقت‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬دارم،‭ ‬دوستم‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬خانم‭ ‬صدها‭ ‬عاشق‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬صدها‭ ‬خواستگار‭. ‬شروین‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬صدویکمی‭ ‬هستم،‭ ‬مرا‭ ‬از‭ ‬لیست‭ ‬خارج‭ ‬نکنید‭! ‬همین‭ ‬باعث‭ ‬آشنایی‭ ‬ما‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬درخانه‭ ‬دوستم‭ ‬درجشن‭ ‬تولد‭ ‬همدیگر‭ ‬را‭ ‬دیدیم‭ ‬و‭ ‬دوستی‭ ‬مان‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬6ماه‭ ‬شروین‭ ‬پیشنهاد‭ ‬ازدواج‭ ‬داد،‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬پدر‭ ‬ومادرم‭ ‬در‭ ‬سوئد‭ ‬حرف‭ ‬زدم‭ ‬گفتند‭ ‬خیلی‭ ‬دلشان‭ ‬میخواهد‭ ‬بیایند،‭ ‬ولی‭ ‬ویزا‭ ‬نمیدهند‭ ‬اما‭ ‬قول‭ ‬گرفتند،‭ ‬شب‭ ‬عروسی‭ ‬روی‭ ‬تلفن‭ ‬برایشان‭ ‬فیلم‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬بفرستم‭.‬

ازدواج‭ ‬ما‭ ‬خیلی‭ ‬ساده‭ ‬برگزارشد،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬سخت‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردیم،‭ ‬درآمدمان‭ ‬خوب‭ ‬بود،‭ ‬برنامه‭ ‬بچه‭ ‬دارشدن‭ ‬نداشتیم،‭  ‬چون‭ ‬هردو‭ ‬برای‭ ‬چنین‭ ‬امر‭ ‬مهمی‭ ‬وقت‭ ‬می‭ ‬خواستیم‭. ‬شروین‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کمپانی‭ ‬امریکایی‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬بعضی‭ ‬بعد‭ ‬ازظهرها‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬بیش‭ ‬می‭ ‬ماند‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬درآمد‭ ‬بیشترنیاز‭ ‬داشتیم‭. ‬من‭ ‬هم‭ ‬درکمپانی‭ ‬گاه‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬3روز‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬ساعت‭ ‬اضافه‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردم‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬یکسال‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستانم‭ ‬که‭ ‬خیلی‭ ‬فضول‭ ‬بود،‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬شوهرت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اتومبیل‭ ‬خانمی‭ ‬دیدم،‭ ‬دل‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬قلوه‭ ‬گرفته‭ ‬بودند‭ ‬گفتم‭ ‬امکان‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬پرسیدم‭ ‬چه‭ ‬ساعتی‭ ‬بود؟‭ ‬گفت‭ ‬ساعت‭ ‬3‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهر،‭ ‬گفتم‭ ‬اولا‭ ‬شوهرم‭ ‬تا‭ ‬ساعت‭ ‬5‭ ‬هرروز‭ ‬سرکارش‭ ‬است،‭ ‬بعضی‭ ‬روزها‭ ‬هم‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬ساعت‭ ‬اضافه‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬شماره‭ ‬تلفن‭ ‬روی‭ ‬میزش‭ ‬هروقت‭ ‬زنگ‭ ‬میزنم،‭ ‬بر‭ ‬میدارد‭ ‬وجواب‭ ‬میدهد،‭ ‬دوستم‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬اشتباه‭ ‬نکردم‭ ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬چنین‭ ‬است،‭ ‬شاید‭ ‬خیلی‭ ‬به‭ ‬شروین‭ ‬شباهت‭ ‬داشته،‭ ‬بهرحال‭ ‬من‭ ‬قصد‭ ‬داشتم‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬درجریان‭ ‬بگذارم‭ ‬قصد‭ ‬شیطنت‭ ‬نداشتم‭. ‬من‭ ‬همان‭ ‬شب‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شروین‭ ‬گفتم،‭ ‬خندید‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬همان‭ ‬لحظه‭ ‬اگر‭ ‬بتو‭ ‬زنگ‭ ‬میزد‭ ‬تو‭ ‬هم‭ ‬مرا‭ ‬سرمیزم‭ ‬پیدا‭ ‬می‭ ‬کردی‭ ‬دیگر‭ ‬جای‭ ‬شک‭ ‬و‭ ‬شبهه‭ ‬نبود‭. ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬تو‭ ‬شک‭ ‬ندارم،‭ ‬تو‭ ‬صادق‭ ‬ترین‭ ‬و‭ ‬عاشق‭ ‬ترین‭ ‬شوهردنیا‭ ‬هستی،‭ ‬اگر‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬تو‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬یکدیگروفادار‭ ‬نباشیم،‭ ‬قصه‭ ‬رومئوو‭ ‬ژولیت‭ ‬دروغ‭ ‬است‭. ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬که‭ ‬صورت‭ ‬شروین‭ ‬را‭ ‬بوسیدم‭ ‬بوی‭ ‬عطر‭ ‬زنانه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬مشام‭ ‬من‭ ‬رسید،‭ ‬روزی‭ ‬به‭ ‬شوخی‭ ‬گفتم‭ ‬تو‭ ‬زنهای‭ ‬دیگررا‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬بوسی؟‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬نمی‭ ‬بوسم‭ ‬ولی‭ ‬بعضی‭ ‬همکاران،‭ ‬وقتی‭ ‬وارد‭ ‬میشوند،‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬بوسند،‭ ‬من‭ ‬که‭ ‬نمی‭ ‬توانم‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬کنار‭ ‬بکشم‭! ‬حرفش‭ ‬درست‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬خندیدم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬هرچقدر‭ ‬دلت‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬زنها‭ ‬را‭ ‬ببوس،‭ ‬از‭ ‬تو‭ ‬که‭ ‬کم‭ ‬نمی‭ ‬شود،‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬ضرری‭ ‬نمی‭ ‬رسد‭. ‬شروین‭ ‬گفت‭ ‬بزرگترین‭ ‬شانس‭ ‬من‭ ‬داشتن‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬روشنفکر،‭ ‬آگاه،‭ ‬منطقی‭ ‬و‭ ‬غیرحسود‭ ‬است،‭ ‬چون‭ ‬می‭ ‬داند‭ ‬که‭ ‬خودش‭ ‬سرآمد‭ ‬همه‭ ‬آنهاست‭.‬

یک‭ ‬شب‭ ‬درحالیکه‭ ‬لباس‭ ‬هایش‭ ‬را‭ ‬جا‭ ‬بجا‭ ‬می‭ ‬کردم،‭ ‬درون‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬جیب‭ ‬هایش،‭ ‬یک‭ ‬شماره‭ ‬تلفن‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬کاندوم‭ ‬پیدا‭ ‬کردم‭. ‬همه‭ ‬بدنم‭ ‬یخ‭ ‬کرد،‭ ‬با‭ ‬خودم‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬چطور‭ ‬با‭ ‬شروین‭ ‬درمیان‭ ‬بگذارم،‭ ‬که‭ ‬عکس‭ ‬العملی‭ ‬نشان‭ ‬ندهد،‭ ‬دعوایمان‭ ‬نشود،‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬آن‭ ‬شماره‭ ‬را‭ ‬خانمی‭ ‬جواب‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬زود‭ ‬قطع‭ ‬کردم‭. ‬شب‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬مقدمه‭ ‬چینی‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬گفتم،‭ ‬شروین‭ ‬ابتدا‭ ‬خیلی‭ ‬جا‭ ‬خورد‭ ‬وگفت‭ ‬چقدر‭ ‬بعضی‭ ‬ها‭ ‬نا‭ ‬مرد‭ ‬هستند،‭ ‬گفتم‭ ‬چرا؟‭ ‬گفت‭ ‬ازبس‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬عشق‭ ‬بتو،‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬آرام‭ ‬وعاشقانه‭ ‬مان‭ ‬درجمع‭ ‬دوستان‭ ‬حرف‭ ‬میزنم،‭ ‬شدت‭ ‬حسادت‭ ‬نشان‭ ‬میدهند،‭ ‬من‭ ‬مطمئن‭ ‬هستم‭ ‬یکی‭ ‬ازآنها‭ ‬چنین‭ ‬کاری‭ ‬را‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬مخصوصا‭ ‬این‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جیب‭ ‬من‭ ‬جای‭ ‬داده‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬رابطه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بهم‭ ‬بزند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬روزه‭ ‬آن‭ ‬شخص‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬وادارش‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬نزد‭ ‬تو‭ ‬اعتراف‭ ‬کند‭ ‬من‭ ‬درحالتی‭ ‬میان‭ ‬باور‭ ‬و‭ ‬نا‭ ‬باور‭ ‬تا‭ ‬صبح‭ ‬در‭ ‬رختخواب‭ ‬غلت‭ ‬زدم‭ ‬تا‭ ‬ساعت‭ ‬5/4‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهرشروین‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬اون‭ ‬آقا‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کردم‭. ‬من‭ ‬3خطه‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬تو‭ ‬حرف‭ ‬نزن،‭ ‬فقط‭ ‬گوش‭ ‬کن‭.‬

من‭ ‬خوشحال‭ ‬شدم،‭ ‬درسکوت‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬گوش‭ ‬دادم،‭ ‬شماره‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬گرفت‭. ‬گفت‭ ‬پرویزخان‭ ‬تویی؟‭ ‬گفت‭ ‬آره‭ ‬چی‭ ‬شده‭ ‬یاد‭ ‬ما‭ ‬کردی؟‭ ‬گفت‭ ‬وجدانا،‭ ‬اخلاقا،‭ ‬انسانی،‭ ‬مردانگی،‭ ‬رفاقتی،‭ ‬از‭ ‬تو‭ ‬یک‭ ‬سئوال‭ ‬میکنم،‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جواب‭ ‬بده،‭ ‬چون‭ ‬من‭ ‬4شب‭ ‬است‭ ‬نخوابیدم،‭ ‬گفت‭ ‬بپرس‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬همسرم‭ ‬درجیب‭ ‬پالتوی‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬شماره‭ ‬تلفن‭ ‬پیدا‭ ‬کرده،‭ ‬من‭ ‬تحقیق‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬فهمیدم‭ ‬تو‭ ‬درجمع‭ ‬دوستان‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شیطنت‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬کنی،‭ ‬طرف‭ ‬مقابل‭ ‬کمی‭ ‬سکوت‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬چرا‭ ‬صد‭ ‬درصد‭ ‬مرا‭ ‬متهم‭ ‬می‭ ‬کنی؟‭ ‬گفت‭ ‬مسئله‭ ‬اتهام‭ ‬نیست،‭ ‬مسئله‭ ‬زندگی‭ ‬من‭ ‬است،‭ ‬نیکو‭ ‬همسرم‭ ‬دارد‭ ‬گوش‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬تا‭ ‬پای‭ ‬طلاق‭ ‬رفته‭ ‬ام‭. ‬پرویز‭ ‬گفت‭ ‬نیکوخانم‭ ‬من‭ ‬آدم‭ ‬بدی‭ ‬هستم،‭ ‬من‭ ‬متاسفانه‭ ‬ازاین‭ ‬شوخی‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬کنم،‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬عواقب‭ ‬آن‭ ‬نمی‭ ‬اندیشم،‭ ‬مرا‭ ‬باید‭ ‬ببخشید،‭ ‬من‭ ‬آماده‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬تنبیه‭ ‬هستم،‭ ‬شروین‭ ‬واقعا‭ ‬عاشق‭ ‬شماست،‭ ‬آنقدر‭ ‬زمان‭ ‬دورهمایی‭ ‬ها‭ ‬ازشما‭ ‬میگوید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬خوشبخت‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬نازد‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬حسادت‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬مرا‭ ‬ببخشید‭ ‬باید‭ ‬شرم‭ ‬کنم‭ ‬باید‭ ‬خجالت‭ ‬بکشم‭ ‬و‭ ‬امیدوارم‭ ‬شما‭ ‬مرا‭ ‬ببخشید‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬گوشی‭ ‬را‭ ‬گذاشت‭ ‬من‭ ‬شروین‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اشک‭ ‬بوسه‭ ‬باران‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬مرا‭ ‬ببخش‭ ‬که‭ ‬درمورد‭ ‬تو‭ ‬اشتباه‭ ‬کردم،‭ ‬تومرد‭ ‬اصیل‭ ‬و‭ ‬پاکی‭ ‬هستی‭  ‬و‭ ‬من‭ ‬خوشبخت‭ ‬ترین‭ ‬زن‭ ‬عالم‭.‬

زندگی‭ ‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬با‭ ‬گرمی‭ ‬پیش‭ ‬میرفت،‭ ‬شروین‭ ‬اغلب‭ ‬شبها‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬شاخه‭ ‬گل‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬می‭ ‬آمد‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬بعضی‭ ‬روزها‭ ‬زنگ‭ ‬میزد‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬چون‭ ‬دیرتر‭ ‬می‭ ‬آید،‭ ‬یک‭ ‬ساندویچ‭ ‬میخورد‭ ‬و‭ ‬بهتراست‭ ‬فقط‭ ‬سالاد‭ ‬آماده‭ ‬کنم‭.‬

من‭ ‬همچنان‭ ‬هربار‭ ‬که‭ ‬آشنایی،‭ ‬دوستی‭ ‬و‭ ‬فامیلی‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬بمن‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬شوهرت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رستورانی‭ ‬دیدیم،‭ ‬در‭ ‬کافی‭ ‬شاپ‭ ‬درون‭ ‬اتومبیلی‭ ‬دیدیم،‭ ‬من‭ ‬بلافاصله‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬کارش‭ ‬زنگ‭ ‬میزدم‭ ‬واو‭ ‬گوشی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬میداشت،‭ ‬گاه‭ ‬صداهایی‭ ‬می‭ ‬آمد،‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬پنجره‭ ‬ها‭ ‬باز‭ ‬است،‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬خواستم‭ ‬تا‭ ‬تلفن‭ ‬محل‭ ‬کارش‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬بدهد،‭ ‬گاه‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬تلفنم‭ ‬نمی‭ ‬گیرد‭.‬

یادم‭ ‬هست‭ ‬یکبار‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬کارش‭ ‬زنگ‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬با‭ ‬شروین‭ ‬کار‭ ‬دارم،‭ ‬خانمی‭ ‬گفت‭ ‬شما‭ ‬سپیده‭ ‬خانم‭ ‬هستید؟‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬تعجب‭ ‬گفتم‭ ‬نه،‭ ‬من‭ ‬همسرش‭ ‬هستم‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬جا‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬ببخشید‭ ‬من‭ ‬نمی‭ ‬دانم‭ ‬چرا‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬ازهمکارانم‭ ‬اشتباه‭ ‬گرفتم،‭ ‬وگرنه‭ ‬درباره‭ ‬شما‭ ‬خیلی‭ ‬شنیده‭ ‬ام‭ ‬این‭ ‬مکالمه‭ ‬مرا‭ ‬کنجکاو‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬قدیمی‭ ‬ام‭ ‬دراین‭ ‬باره‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬گفت‭ ‬شوهرت‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬سیستم‭ ‬تلفنی‭ ‬هرجا‭ ‬که‭ ‬هست‭ ‬به‭ ‬تلفن‭ ‬سرمیزش‭ ‬درآفیس‭ ‬جواب‭ ‬بدهد‭ ‬من‭ ‬پرسیدم‭ ‬چگونه؟‭ ‬گفت‭ ‬تو‭ ‬چقدر‭ ‬ساده‭ ‬هستی،‭ ‬من‭ ‬بارها‭ ‬وبارها‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬تلفن‭ ‬به‭ ‬کمپانی‭ ‬تلفن‭ ‬ترتیبی‭ ‬دادم‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهرو‭ ‬شب‭ ‬هرچه‭ ‬تلفن‌های‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬کارم،‭ ‬به‭ ‬تلفن‭ ‬دستی‭ ‬ام‭ ‬منتقل‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬ویا‭ ‬بالعکس‭ ‬وقتی‭ ‬سر‭ ‬کار‭ ‬هستم،‭ ‬با‭ ‬تلفن‭ ‬خانه‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کنم‭. ‬گفتم‭ ‬یعنی‭ ‬شروین‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬حقه‭ ‬سرمن‭ ‬کلاه‭ ‬گذاشته‭ ‬است،‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬نمیدانم‭ ‬فقط‭ ‬خواستم‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬آگاه‭ ‬تر‭ ‬کنم‭.‬

حالا‭ ‬من‭ ‬دریک‭ ‬بن‭ ‬بست‭ ‬قرار‭ ‬گرفتم،‭ ‬حالا‭ ‬مطمئن‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬شوهرم‭ ‬در‭ ‬پشت‭ ‬پرده‭ ‬سرش‭ ‬جایی‭ ‬بند‭ ‬است،‭ ‬من‭ ‬الان‭ ‬حامله‭ ‬هستم،‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬می‭ ‬پرسم،‭ ‬آیا‭ ‬پیش‭ ‬بروم‭ ‬و‭ ‬مچ‭ ‬شوهرم‭ ‬را‭ ‬بگیرم‭ ‬و‭ ‬مسلما‭ ‬کارمان‭ ‬به‭ ‬طلاق‭ ‬می‭ ‬کشد؟‭ ‬یا‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬درمیان‭ ‬بگذارم‭ ‬و‭ ‬اودلایل‭ ‬قانع‭ ‬کننده‭ ‬ای‭ ‬بیاورد‭ ‬و‭ ‬سروته‭ ‬قضیه‭ ‬را‭ ‬بهم‭ ‬آورد؟‭ ‬شما‭ ‬بگوئید‭ ‬چکنم؟

نیکو‭- ‬واشنگتن‭ ‬

دکتردانش فروغی روانشناس بالینی ودرمانگردشواریهای خانوادگی به آقای فرهاد ازلندن پاسخ میدهد

حوادث‭ ‬پی‭ ‬درپی‭ ‬و‭ ‬دخالت‭ ‬دوستان‭ ‬درپیام‭ ‬رسانی‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬دیدن‭ ‬واقعیت‭ ‬هائی‭ ‬درجیب‭ ‬شوهر،‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬دربرابریک‭ ‬پرسش‭ ‬مهم‭ ‬قرارداده‭ ‬است‭. ‬آیا‭ ‬همسرم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خیانت‭ ‬می‭ ‬کند؟‭ ‬آنچه‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬اید‭ ‬براساس‭ ‬چیزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شنیده‭ ‬اید‭ ‬گرچه‭ ‬یکبارهم‭ ‬شهادت‭ ‬یک‭ ‬دوست‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نجابت‭ ‬همسرتان‭ ‬مطمئن‭ ‬ساخته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همگی‭ ‬بانوان‭ ‬افزون‭ ‬برهمه‭ ‬ی‭ ‬حرفهای‭ ‬درست‭ ‬و‭ ‬نادرست‭ ‬سهم‭ ‬ویژه‭ ‬ای‭ ‬درشناخت‭ ‬شوهرخود‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬قلبا‭ ‬می‭ ‬دانند‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬او‭ ‬فکرو‭ ‬یا‭ ‬وجودش‭ ‬به‭ ‬جاهای‭ ‬دیگربستگی‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬نه؟‭ ‬درتمام‭ ‬مدت‭ ‬نگرانی‭ ‬شخصا‭ ‬نخواسته‭ ‬اید‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬واقعیت‭ ‬آنگونه‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬مطلع‭ ‬شوید،‭ ‬آنهم‭ ‬دلایلی‭ ‬دارد‭ ‬ازجمله‭ ‬اینکه‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬بانوان‭ ‬نگران‭ ‬این‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬اگرآنچه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬شنوند‭ ‬واقعیت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬باید‭ ‬چه‭ ‬راهی‭ ‬را‭ ‬درپیش‭ ‬بگیرند؟‭ ‬

مردانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬همسرخود‭ ‬خیانت‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬اغلب‭ ‬دراساعت‭ ‬کارب‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اعمال‭ ‬می‭ ‬زنند‭ ‬ساعات‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬بوسیله‭ ‬خانمها‭ ‬خیلی‭ ‬ساده‭ ‬می‌تواند‭ ‬کنترل‭ ‬شود،‭ ‬مسئله‭ ‬دیگردرپوشش‭ ‬آنهاست؟‭ ‬در‭ ‬شناسایی‭ ‬عطرناشناس،‭ ‬لکه‭ ‬های‭ ‬روی‭ ‬لباس،‭ ‬خرید‭ ‬زیرپوشهای‭ ‬متفاوت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬سایرویژگیهای‭ ‬رفتاری‭ ‬با‭ ‬بی‭ ‬علاقه‭ ‬گی‭ ‬به‭ ‬رابطه‭ ‬جنسی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬برعکس‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬علاقه‭ ‬وافربرای‭ ‬پوشش‭ ‬اینکه‭ ‬چرا‭ ‬دیرآمده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬تاخیرداشته‭ ‬اند؟‭! ‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬واقعیت‭ ‬است‭.‬

امروزبهترو‭ ‬بیشتراز‭ ‬همیشه‭ ‬نیازدارید،‭ ‬با‭ ‬شوهر‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬روانشناس‭ ‬مراجعه‭ ‬کنید،‭ ‬تا‭ ‬او‭ ‬معنی‭ ‬پدرشدن‭ ‬را‭ ‬بفهمد‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬بدهد‭ ‬که‭ ‬میتواند‭ ‬شوهروپدر‭ ‬باشد‭. ‬نه‭ ‬یک‭ ‬مجرد‭ ‬عاشق‭ ‬پیشه،‭ ‬درجلسه‭ ‬روانشناسی‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیرید‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬بهتراست‭ ‬جدا‭ ‬شوید‭ ‬یا‭ ‬ادامه‭ ‬دهید‭.‬