وقتی‭ ‬که‭ ‬آرش‭ ‬از‭ ‬پله‭ ‬های‭ ‬هواپیما‭ ‬در‭ ‬فرودگاه‭ ‬شارل‭ ‬دوگل‭ ‬پاریس‭ ‬پائین‭ ‬می‭ ‬آید،‭ ‬برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬ریه‭ ‬هایش‭ ‬را‭ ‬ازهوای‭ ‬آزادی‭ ‬که‭ ‬درفرانسه‭ ‬احساس‭ ‬میکرد،‭ ‬پر‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬از‭ ‬فرودگاه‭ ‬که‭ ‬بیرون‭ ‬آمد،‭ ‬تا‭ ‬چند‭ ‬ساعتی‭ ‬درخیابانهای‭ ‬اطراف‭ ‬پرسه‭ ‬می‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬انگار‭ ‬نمی‭ ‬خواست‭ ‬ازاین‭ ‬همه‭ ‬حس‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬خوبی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سراغش‭ ‬آمده‭ ‬بود‭ ‬بیرون‭ ‬بیاید‭. ‬خسته‭ ‬و‭ ‬کوفته‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬هتل‭ ‬درحومه‭ ‬شهر‭ ‬رساند‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬نیمه‭ ‬های‭ ‬شب‭ ‬روی‭ ‬تخت‭ ‬دراز‭ ‬کشید‭ ‬به‭ ‬نوشته‭ ‬های‭ ‬دور‭ ‬می‭ ‬اندیشید‭. ‬خانواده‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬مذهبی‭ ‬ولی‭ ‬پولدار‭ ‬ومحدودیت‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬ازکودکی‭ ‬تا‭ ‬جوانی‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬همراه‭ ‬داشت،‭ ‬چشمانش‭ ‬به‭ ‬سقف‭ ‬اتاق‭ ‬خیره‭ ‬مانده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬تصاویرکودکی‭ ‬اش‭ ‬مثل‭ ‬پرده‭ ‬سینما‭ ‬از‭ ‬جلوی‭ ‬چشمانش‭ ‬رژه‭ ‬می‭ ‬رفتند،‭ ‬آرش‭ ‬هفت‭ ‬ساله‭ ‬درمیان‭ ‬حوض‭ ‬بزرگ‭ ‬خانه‭ ‬قدیمی‭ ‬رها‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هربار‭ ‬مادرش‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬دعوا‭ ‬میکرد‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬با‭ ‬دخترخاله‭ ‬هایش‭ ‬داخل‭ ‬آب‭ ‬شنا‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬روی‭ ‬تخت‭ ‬جابجا‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬وهربارغلت‭ ‬می‭ ‬زند‭. ‬از‭ ‬محدودیت‭ ‬های‭ ‬پدر‭ ‬ومادرش‭ ‬و‭ ‬سرزنش‭ ‬آنها‭ ‬چشم‭ ‬هایش‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬و‭ ‬بسته‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬سرانجام‭ ‬به‭ ‬خواب‭ ‬عمیقی‭ ‬فرو‭ ‬میرود‭.‬

تقریبا‭ ‬یکسالی‭ ‬ازاقامت‭ ‬آرش‭ ‬درفرانسه‭ ‬گذشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬دریک‭ ‬چاپخانه‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬عصردل‭ ‬انگیزیکشنبه‭ ‬حادثه‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬آرش‭ ‬رقم‭ ‬می‭ ‬زند‭ ‬اودرحالیکه‭ ‬دریک‭ ‬کافه‭ ‬دنج‭ ‬و‭ ‬کوچک‭ ‬مشغول‭ ‬خوردن‭ ‬قهوه‭ ‬است‭ ‬نگاهش‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬دخترفرانسوی‭ ‬گره‭ ‬میخورد،‭ ‬با‭ ‬اینکه‭ ‬هنوز‭ ‬زبان‭ ‬فرانسه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬نمی‭ ‬داند،‭ ‬اما‭ ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هرطریق‭ ‬ممکن‭ ‬باید‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دختربرساند‭ ‬و‭ ‬نیروی‭ ‬ماورایی‭ ‬عجیبی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ازجا‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬میزدخترمی‭ ‬رساند‭ ‬و‭ ‬درحالیکه‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬اضطراب‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬دختراجازه‭ ‬میخواهد‭ ‬که‭ ‬آنجا‭ ‬بنشیند،‭ ‬سیبل‭ ‬دخترزیبای‭ ‬فرانسوی‭ ‬که‭ ‬سعی‭ ‬میکند‭ ‬متانت‭ ‬وادب‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کند‭. ‬تبسم‭ ‬شیرینی‭ ‬به‭ ‬آرش‭ ‬میکند‭ ‬واجازه‭ ‬میدهد‭ ‬که‭ ‬آرش‭ ‬بنشیند‭. ‬لحظاتی‭ ‬کوتاه‭ ‬درسکوت‭ ‬سپری‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬آرش‭ ‬احساس‭ ‬میکند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬علاقمند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دخترفرانسوی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬سماجت‭ ‬او‭ ‬برای‭ ‬ابرازعلاقه‭ ‬اش‭ ‬به‭ ‬سیبل‭ ‬باعث‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬بالاخره‭ ‬شماره‭ ‬تلفن‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بگیرد،‭ ‬یکسال‭ ‬ازاین‭ ‬ملاقات‭ ‬می‭ ‬گذرد‭ ‬وحالا‭ ‬هردو‭ ‬به‭ ‬یکدیگر‭ ‬احساس‭ ‬علاقه‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬سیبل‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬به‭ ‬سادگی‭ ‬و‭ ‬صمیمیت‭ ‬آرش‭ ‬پاسخ‭ ‬مثبت‭ ‬میدهد‭. ‬در‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬آرش‭ ‬به‭ ‬گونه‭ ‬ای‭ ‬احترام‭ ‬آمیزو‭ ‬ستایش‭ ‬برانگیزسعی‭ ‬دارد‭ ‬سیبل‭ ‬را‭ ‬جذب‭ ‬خود‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬سرانجام‭ ‬هم‭ ‬موفق‭ ‬میشود‭ ‬رابطه‭ ‬دوستانه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬رابطه‭ ‬عاشقانه‭ ‬کنند‭. ‬تلاش‭ ‬بی‭ ‬وقفه‭ ‬آرش‭ ‬برای‭ ‬بدست‭ ‬آوردن‭ ‬سیبل‭ ‬باعث‭ ‬میشود‭ ‬تا‭ ‬هردو‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬برسند‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬زن‭ ‬وشوهرخوبی‭ ‬برای‭ ‬هم‭ ‬باشند‭. ‬سیبل‭ ‬درآرش‭ ‬نوعی‭ ‬حجب‭ ‬و‭ ‬حیای‭ ‬شرقی‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬میکند‭ ‬که‭ ‬درمقایسه‭ ‬با‭ ‬مردان‭ ‬فرانسوی‭ ‬متفاوت‭ ‬می‭ ‬نماید‭.‬

دو‭ ‬سال‭ ‬ازدوستی‭ ‬آنها‭ ‬می‭ ‬گذرد‭ ‬وحالا‭ ‬هردو‭ ‬درصدد‭ ‬ازدواج‭ ‬با‭ ‬یکدیگربرمی‭ ‬آیند،‭ ‬آرش‭ ‬درچاپخانه‭ ‬محل‭ ‬کارش‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬تکنسین‭ ‬فنی‭ ‬چاپ‭ ‬شده‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬صاحب‭ ‬کارش‭ ‬قرارگرفته‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬نسبتا‭ ‬خوبی‭ ‬هم‭ ‬دریافت‭ ‬میکند‭. ‬مشکل‭ ‬اساسی‭ ‬ازدواج‭ ‬آرش‭ ‬و‭ ‬سیبل‭ ‬پدر‭ ‬ومادرو‭ ‬برادرش‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬سخت‭ ‬با‭ ‬ازدواج‭ ‬آنها‭ ‬مخالف‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬پدرش‭ ‬تحت‭ ‬هیچ‭ ‬شرایطی‭ ‬حاضرنیست‭ ‬دخترتحصیل‭ ‬کرده‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬مرد‭ ‬ایرانی‭ ‬بدهد‭. ‬درگیری‭ ‬او‭ ‬وخانواده‭ ‬اش‭ ‬هرروزبیشترمیشود‭ ‬وسرانجام‭ ‬سیبل‭ ‬با‭ ‬انتخاب‭ ‬آرش‭ ‬ازخانواده‭ ‬اش‭ ‬جدا‭ ‬میشود‭.‬

سیبل‭ ‬نگران‭ ‬پدر‭ ‬ومادر‭ ‬وبرادرش‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬هرلحظه‭ ‬مشکلی‭ ‬برای‭ ‬آرش‭ ‬بوجود‭ ‬بیاورند‭. ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬باردرگیری‭ ‬برادرش‭ ‬با‭ ‬آرش‭ ‬باعث‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬دیگری‭ ‬کوچ‭ ‬کنند‭. ‬

آرش‭ ‬درتماسی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬برادرش‭ ‬آبتین‭ ‬درسن‭ ‬حوزه‭ ‬آمریکا‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬خواهد‭. ‬آبتین‭ ‬چند‭ ‬سالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬مهاجرت‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬درآن‭ ‬جا‭ ‬رستوران‭ ‬دارد‭. ‬با‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬پی‭ ‬گیری‭ ‬آبتین،‭ ‬سیبل‭ ‬و‭ ‬آرش‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬مهاجرت‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬درشهرسن‭ ‬حوزه‭ ‬به‭ ‬آبتین‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬او‭ ‬می‭ ‬پیوندند‭. ‬چند‭ ‬ماهی‭ ‬ازاقامت‭ ‬آنها‭ ‬درسن‭ ‬حوزه‭ ‬نمی‭ ‬گذرد‭ ‬که‭ ‬بچه‭ ‬اول‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬می‭ ‬آید‭. ‬آرش‭ ‬در‭ ‬رستوران‭ ‬آبتین‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬ازیکسال‭ ‬بچه‭ ‬دوم‭ ‬آرش‭ ‬و‭ ‬سیبل‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬می‭ ‬آید‭. ‬سیبل‭ ‬هم‭ ‬مجبورمیشود‭ ‬کارکند‭ ‬تا‭ ‬هردو‭ ‬بتوانند‭ ‬هزینه‭ ‬های‭ ‬زندگی‭ ‬درآمریکا‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬کنند‭. ‬اگرچه‭ ‬زندگی‭ ‬برایش‭ ‬بسیارسخت‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬حضور‭ ‬دو‭ ‬بچه‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬همسرش‭ ‬آرش‭ ‬باعث‭ ‬میشود‭ ‬تا‭ ‬سختی‭ ‬های‭ ‬زندگی‭ ‬درآمریکا‭ ‬را‭ ‬تحمل‭ ‬کند‭. ‬دراین‭ ‬میان‭ ‬درفرصت‭ ‬های‭ ‬گاه‭ ‬و‭ ‬بیگاه‭ ‬متوجه‭ ‬غیبت‭ ‬های‭ ‬پراکنده‭ ‬آرش‭ ‬میشود‭.‬

درطی‭ ‬این‭ ‬یکی‭ ‬دوسال‭ ‬اخیر،‭ ‬بعضی‭ ‬روزها‭ ‬و‭ ‬شب‭ ‬ها‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬سرزده‭ ‬وارد‭ ‬اتاق‭ ‬خواب‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬از‭ ‬دیدن‭ ‬اینکه‭ ‬آرش‭ ‬غرق‭ ‬در‭ ‬تماشای‭ ‬فیلم‭ ‬های‭ ‬پورنو‭ ‬است،‭ ‬دچارتعجب‭ ‬میشود‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬خودش‭ ‬نمی‭ ‬آورد‭. ‬نخستین‭ ‬باروقتی‭ ‬که‭ ‬آرش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬زن‭ ‬دیگری‭ ‬به‭ ‬طوراتفاق‭ ‬می‭ ‬بیند،‭ ‬تعجب‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬سعی‭ ‬میکند‭ ‬به‭ ‬خودش‭ ‬بقبولاند‭ ‬که‭ ‬اتفاق‭ ‬ناخوشایندی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬دیدارمعمولی‭ ‬قلمداد‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬دوباره‭ ‬همان‭ ‬زن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آرش‭ ‬دریک‭ ‬کافه‭ ‬درنزدیک‭ ‬محل‭ ‬کارش‭ ‬می‭ ‬بیند‭ ‬همان‭ ‬شب‭ ‬با‭ ‬شوهرش‭ ‬درباره‭ ‬آن‭ ‬زن‭ ‬صحبت‭ ‬میکند؛‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬کامل‭ ‬توضیح‭ ‬میدهد‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬یکی‭ ‬ازایرانیانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دررستوران‭ ‬کار‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬مشکلی‭ ‬برایش‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬سعی‭ ‬دارد‭ ‬مشکل‭ ‬کاری‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬کند‭.‬

سیبل‭ ‬تا‭ ‬حدودی‭ ‬بابت‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬خیالش‭ ‬راحت‭ ‬میشود‭. ‬دریکی‭ ‬از‭ ‬شبهای‭ ‬گرم‭ ‬تابستان،‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬درخواب‭ ‬هستند‭ ‬وعقربه‭ ‬های‭ ‬ساعت‭ ‬به‭ ‬12‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭ ‬رسیده‭ ‬است،‭ ‬آرش‭ ‬مست‭ ‬و‭ ‬لایعقل‭ ‬وارد‭ ‬خانه‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬درمقابل‭ ‬پرسش‭ ‬های‭ ‬همسرش‭ ‬حرفی‭ ‬برای‭ ‬گفتن‭ ‬ندارد‭. ‬سیبل‭ ‬براساس‭ ‬احساس‭ ‬زنانه‭ ‬اش‭ ‬حدس‭ ‬میزند‭ ‬آرش‭ ‬درگیریک‭ ‬رابطه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬ساعت‭ ‬آنها‭ ‬دراتاق‭ ‬خواب‭ ‬آرام‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬حرف‭ ‬میزنند،‭ ‬سیبل‭ ‬ازعشق‭ ‬وعلاقه‭ ‬اش‭ ‬برای‭ ‬آرش‭ ‬میگوید‭ ‬واینکه‭ ‬بخاطراوازخانواده‭ ‬اش‭ ‬گذشته‭ ‬وحتی‭ ‬رنج‭ ‬مهاجرت‭ ‬را‭ ‬تحمل‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬دو‭ ‬فرزند‭ ‬کوچکشان‭ ‬حرف‭ ‬میزند‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬سایه‭ ‬پدر‭ ‬بالای‭ ‬سرآنها‭ ‬باشد‭. ‬می‭ ‬کوشد‭ ‬اورا‭ ‬از‭ ‬ادامه‭ ‬راهی‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬منصرف‭ ‬کند‭. ‬آرش‭ ‬درچشمهای‭ ‬او‭ ‬خیره‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬سرتکان‭ ‬میدهد‭. ‬

ازسویی‭ ‬دیگرسیبل‭ ‬با‭ ‬آبتین‭ ‬برادرآرش‭ ‬صحبت‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬می‭ ‬فهماند‭ ‬که‭ ‬مواظب‭ ‬آرش‭ ‬باشد،‭ ‬آبتین‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬به‭ ‬رابطه‭ ‬آرش‭ ‬و‭ ‬شهره‭ ‬کارمندش‭ ‬شک‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬دورادورسعی‭ ‬دارد‭ ‬آرش‭ ‬را‭ ‬زیرنظربگیرد‭.‬

آرش‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تعطیلی‭ ‬رستوران‭ ‬درحالیکه‭ ‬به‭ ‬ساعتش‭ ‬نگاه‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬وارد‭ ‬اتاق‭ ‬پشتی‭ ‬رستوران‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬شهره‭ ‬نیمه‭ ‬عریان‭ ‬را‭ ‬دربغل‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬غافل‭ ‬ازاینکه‭ ‬دو‭ ‬چشم‭ ‬ملتهب‭ ‬ازپشت‭ ‬یخچال‭ ‬بزرگ‭ ‬آشپزخانه‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬زیرنظردارد‭. ‬سیبل‭ ‬لحظه‭ ‬ای‭ ‬درنگ‭ ‬نکرده‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬آنکه‭ ‬صدایی‭ ‬ازاو‭ ‬شنیده‭ ‬شود‭ ‬از‭ ‬اتاق‭ ‬بیرون‭ ‬میرود‭. ‬

نیمه‭ ‬شب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سیبل‭ ‬دراتاق‭ ‬خواب‭ ‬چشمهایش‭ ‬را‭ ‬بسته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آرش‭ ‬به‭ ‬آرامی‭ ‬وارد‭ ‬اتاق‭ ‬میشود‭ ‬سیبل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خواب‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬آرش‭ ‬فاتحانه‭ ‬روی‭ ‬تخت‭ ‬دراز‭ ‬میکشد‭.‬

صبح‭ ‬روزبعد‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬آرش‭ ‬ازخواب‭ ‬بیدارمیشود‭ ‬متوجه‭ ‬حضورسیبل‭ ‬درخانه‭ ‬میشود،‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬مدرسه‭ ‬رفته‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬آرش‭ ‬از‭ ‬دیدن‭ ‬برادرش‭ ‬آبتین‭ ‬و‭ ‬سیبل‭ ‬درپذیرایی‭ ‬خانه‭ ‬دچارشوک‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬جای‭ ‬هیچ‭ ‬اعتراضی‭ ‬باقی‭ ‬نمی‭ ‬ماند،‭ ‬آبتین‭ ‬آرش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬زیررگبارتند‭ ‬جملات‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬درنهایت‭ ‬از‭ ‬آرش‭ ‬قول‭ ‬می‌گیرد‭ ‬که‭ ‬رابطه‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شهره‭ ‬قطع‭ ‬کند،‭ ‬درغیراینصورت‭ ‬هم‭ ‬سیبل‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬راه‭ ‬نخواهد‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬آبتین‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬رستوران‭ ‬اخراج‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬

یک‭ ‬ماه‭ ‬بی‭ ‬هیچ‭ ‬دغدغه‭ ‬ای‭ ‬سپری‭ ‬میشود،‭ ‬شهره‭ ‬از‭ ‬رستوران‭ ‬اخراج‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬آرش‭ ‬نیزمنظم‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬کارخود‭ ‬میرود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬برمی‭ ‬گردد‭. ‬رابطه‭ ‬تازه‭ ‬آرش‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬مکزیکی‭ ‬دوباره‭ ‬مسئله‭ ‬ساز‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬باردرگیری‭ ‬بین‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬شوهرشدیدتر‭ ‬میشود‭. ‬آبتین‭ ‬مجبورمیشود‭ ‬زن‭ ‬مکزیکی‭ ‬را‭ ‬نیزاز‭ ‬رستوران‭ ‬اخراج‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آرش‭ ‬هم‭ ‬درگیرمیشود‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬میکند‭ ‬که‭ ‬اگریکبار‭ ‬دیگردست‭ ‬ازپا‭ ‬خطا‭ ‬کند‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬ازرستوران‭ ‬اخراج‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬

آرش‭ ‬دوباره‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬مکزیکی‭ ‬دیگررابطه‭ ‬برقرارمیکند‭ ‬و‭ ‬آبتین‭ ‬که‭ ‬ازدست‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬عصبی‭ ‬است‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ازرستوران‭ ‬اخراج‭ ‬میکند‭. ‬همزمان‭ ‬سیبل‭ ‬تقاضای‭ ‬طلاق‭ ‬میدهد‭. ‬آرش‭ ‬مدتی‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬آبتین‭ ‬میرود‭ ‬و‭ ‬آبتین‭ ‬علیرغم‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬ازدست‭ ‬آرش‭ ‬دلخوراست‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬پناه‭ ‬میدهد‭. ‬درتماس‭ ‬های‭ ‬گاه‭ ‬وبیگاه‭ ‬آبتین‭ ‬و‭ ‬سیبل‭ ‬قرارمیشود‭ ‬درخواست‭ ‬طلاق‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آرش‭ ‬مهلت‭ ‬بدهد‭ ‬تا‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬کند‭. ‬دراین‭ ‬فاصله‭ ‬آبتین‭ ‬درگفتگوی‭ ‬تلفنی‭ ‬با‭ ‬دکتر‭ ‬روانشناس‭ ‬مشخص‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬آرش‭ ‬اعتیاد‭ ‬به‭ ‬سکس‭ ‬دارد،‭ ‬درهمین‭ ‬گیرودار،‭ ‬آرش‭ ‬با‭ ‬زن‭ ‬کارگرخانه‭ ‬آبتین‭ ‬هم‭ ‬رابطه‭ ‬برقرارمیکند‭. ‬تاوان‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬را‭ ‬بازهم‭ ‬باید‭ ‬آبتین‭ ‬بدهد‭.‬

سیبل‭ ‬که‭ ‬ازدست‭ ‬رفتارهای‭ ‬آرش‭ ‬خسته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬سرانجام‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬فرانسه‭ ‬برمیگردد‭. ‬او‭ ‬حالا‭ ‬با‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬دلشوره‭ ‬وسرزنش‭ ‬فراوانی‭ ‬که‭ ‬انتظارآن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬خانواده‭ ‬اش‭ ‬دارد،‭ ‬به‭ ‬نزد‭ ‬پدر‭ ‬ومادرش‭ ‬میرود‭.‬

وضعیت‭ ‬روحی‭ ‬وروانی‭ ‬آرش‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬بدتر‭ ‬میشود،‭ ‬آبتین‭ ‬مجبورمیشود‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬ببرد‭ ‬و‭ ‬ازاو‭ ‬مراقبت‭ ‬کند‭. ‬سیبل‭ ‬گاه‭ ‬گاهی‭ ‬با‭ ‬آبتین‭ ‬تماس‭ ‬میگیرد‭ ‬و‭ ‬احوال‭ ‬آرش‭ ‬را‭ ‬جویا‭ ‬میشود،‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬اصرار‭ ‬حاضر‭ ‬نیست‭ ‬با‭ ‬آرش‭ ‬حتی‭ ‬تلفنی‭ ‬حرف‭ ‬بزند‭. ‬

درپاریس‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬درشرایط‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬قرارگرفته‭ ‬اند،‭ ‬آنها‭ ‬درکنار‭ ‬پدربزرگ‭ ‬و‭ ‬مادربزرگ‭ ‬روزهای‭ ‬خوبی‭ ‬را‭ ‬سپری‭ ‬میکنند‭ ‬وهرازچندگاهی‭ ‬سیبل‭ ‬درمقابل‭ ‬پرسش‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬درباره‭ ‬پدرشان،‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬میگوید‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬کاری‭ ‬به‭ ‬مسافرت‭ ‬رفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬این‭ ‬سفرکاری‭ ‬طول‭ ‬می‭ ‬کشد‭. ‬نگرانی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آینده‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬آرش‭ ‬هرروز‭ ‬بیشترمیشود‭. ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬پدر‭ ‬ومادر‭ ‬سیبل‭ ‬سعی‭ ‬میکنند‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬جبران‭ ‬رفتارهای‭ ‬گذشته‭ ‬را‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬او‭ ‬برگردانند‭. ‬تماسهای‭ ‬مکرر‭ ‬آبتین‭ ‬با‭ ‬سیبل‭ ‬برای‭ ‬حداقل‭ ‬حرف‭ ‬زدن‭ ‬با‭ ‬آرش‭ ‬نتیجه‭ ‬نمی‭ ‬دهد‭. ‬آبتین‭ ‬ازروزهای‭ ‬تلخ‭ ‬گذشته‭ ‬زندگی‭ ‬آرش‭ ‬میگوید،‭ ‬از‭ ‬رنج‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬دلمردگی‭ ‬هایش‭ ‬واینکه‭ ‬مدتی‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬منزوی‭ ‬وگوشه‭ ‬گیرشده‭ ‬است‭. ‬حرف‭ ‬های‭ ‬آبتین‭ ‬تا‭ ‬حدودی‭ ‬سیبل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فکروا‭ ‬میدارد،‭ ‬نخستین‭ ‬بارپس‭ ‬از‭ ‬چندماه‭ ‬صدای‭ ‬آرش‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬شنود،‭ ‬صدایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظرمیرسد‭ ‬بسیار‭ ‬شکسته‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬صدایی‭ ‬که‭ ‬توام‭ ‬با‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬و‭ ‬تنهایی‭ ‬است‭. ‬آبتین‭ ‬اصراردارد‭ ‬که‭ ‬سیبل‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬برگردد‭ ‬و‭ ‬آرش‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬احیا‭ ‬کند‭. ‬او‭ ‬براین‭ ‬باور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬توان‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬خانواده‭ ‬چهارنفره‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬دورهم‭ ‬جمع‭ ‬کند‭. ‬حالا‭ ‬سیبل‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬بزرگ‭ ‬درگیراست،‭ ‬نمی‭ ‬داند‭ ‬چکار‭ ‬کند،‭ ‬برود‭ ‬یا‭ ‬بماند،‭ ‬ببخشد‭ ‬یا‭ ‬رها‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬درفرانسه‭ ‬ادامه‭ ‬دهد؟

من‭ ‬بعنوان‭ ‬دوست‭ ‬صمیمی‭ ‬سیبل‭ ‬این‭ ‬نامه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬فرهنگ‭ ‬ایرانی‭ ‬آشنا‭ ‬هستید‭ ‬می‭ ‬نویسم‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬میخواهم‭.‬

پردیس‭ ‬‭ ‬پارس

دکتردانش‭ ‬فروغی‭ ‬روانشناس‭ ‬بالینی‭ ‬و‭ ‬درمانگردشواریهای‭ ‬خانوادگی‭ ‬به‭ ‬بانو‭ ‬پردیس‭ ‬دوست‭ ‬سیبل‭ ‬پاسخ‭ ‬میدهد

درتمام‭ ‬جدایی‭ ‬ها‭ ‬نخستین‭ ‬پرسش‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬عوامل‭ ‬تشکیل‭ ‬دهنده‭ ‬اختلاف‭ ‬کدامند؟‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬آرش‭ ‬و‭ ‬سیبل‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬متغیرمهم‭ ‬روبرو‭ ‬هستیم‭. ‬یکم‭ ‬آنکه‭ ‬آرش‭ ‬ازکودکی‭ ‬درمورد‭ ‬دختران‭ ‬کنجکاوی‭ ‬زیادی‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬متاسفانه‭ ‬درآن‭ ‬زمان‭ ‬این‭ ‬کنجکاوی‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬توسط‭ ‬روانشناس‭ ‬حل‭ ‬نشد‭. ‬دوم‭ ‬آنکه‭ ‬وقتی‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬پاریس‭ ‬آمد‭ ‬نخستین‭ ‬حرکت‭ ‬او‭ ‬برای‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬سیبل‭ ‬بود‭. ‬پی‭ ‬گیری‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬علاقه‭ ‬زیاد‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬سیبل‭ ‬برخلاف‭ ‬نظرخانواده‭ ‬اش‭ ‬با‭ ‬آرش‭ ‬ازدواج‭ ‬کند‭. ‬متغیر‭ ‬دیگر‭ ‬مهم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تشخیص‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آرش‭ ‬به‭ ‬بیماری‭ ‬اعتیاد‭ ‬جنسی‭ ‬مبتلا‭ ‬است‭. ‬بنابراین‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬معتاد‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬اعمالی‭ ‬می‭ ‬زند‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬درمان‭ ‬نشود‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬فرار‭ ‬از‭ ‬موقعیت‭ ‬های‭ ‬ناخوشایند‭ ‬با‭ ‬قول‭ ‬دادن‭ ‬و‭ ‬جلب‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬اعتیاد‭ ‬خود‭ ‬ادامه‭ ‬میدهد‭. ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬آرش‭ ‬بجای‭ ‬آنکه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درمان‭ ‬بسپارند‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬رسانی‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬اعتیاد‭ ‬همچنان‭ ‬پا‭ ‬برجا‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬استواری‭ ‬خانواده‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داد‭.‬

سیبل‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬آرش‭ ‬ازخود‭ ‬صبوری‭ ‬بسیار‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬فرض‭ ‬این‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬آرش‭ ‬میخواهد‭ ‬قول‭ ‬بدهد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اعتیاد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬رها‭ ‬سازد‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬باور‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬حادثه‭ ‬اتفاق‭ ‬نخواهد‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سیبل‭ ‬اگر‭ ‬علاقه‭ ‬به‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬زندگی‭ ‬دارد‭ ‬شوهرش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درمان‭ ‬بسپارد‭ ‬درغیراینصورت‭ ‬شرایط‭ ‬جدایی‭ ‬همیشگی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬روانشناس‭ ‬به‭ ‬گونه‭ ‬ای‭ ‬پیش‭ ‬ببرد‭ ‬که‭ ‬فرزندان‭ ‬او‭ ‬کمترین‭ ‬آسیب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ببینند‭.‬