1356-65

هفته قبل خانواده طوفان خواننده نازنین از دست رفته، سنگ مزار طوفان را که 3 هفته سفارش داده بودند، در پیرس برادرز مورچری نصب کردند. و قرار است یکشنبه هم بر مزارش بطور خصوصی خانواده سالگردش را برگزار کنند.
همانطوریکه میدانید هنرمندان 5 هزار دلار هزینه اولیه این سنگ را پرداخته و خانواده اش حدود 7 هزار دلار بقیه را پرداختند. مزار طوفان در کنار مزار جهان خواننده معروف جای دارد.

1356-66