مـروری بر مکاتـب
وآثـار نقاشان بزرگ
شهیـن دردشتـی
دکترای هنرهای زیبا و هنردرمانی

واسیلی کندینسکی

1557-55

واسیلی کندینسکی که یکی از بزرگان نقاشی مدرن است، در شهر مسکو بدنیا آمد و دانش خود را از منابع گوناگون در همان شهر آموخت. او گرچه درزمان جوانی در رشته های حقوق و اقتصاد تحصیل کرد بعدها بخاطر آورد که از زمان کودکی رنگ همیشه توجه اش را جلب میکرده است.
علاقه او به رنگ و نقش آن بعنوان یک پدیده روانشناسی همچنان ادامه یافت تا که در سال 1889 به هیئت تحقیق درزمینه تاریخ قومی و فرهنگی و هنرهای مردمی در شمال مسکو پیوست. او نوشته است که در آن دوره میدید که خانه ها و کلیساهائی که وارد آن میشد چنان با رنگهای درخشان نقاشی شده بودند که به او احساس وارد شدن بدرون فضای تابلوهای نقاشی را القاء میکردند. این نوع تجربه، بویژه مشاهده رنگهای روشن برروی پس زمینه های سیاه، درواقع از خصوصیات نقاشی های اولیه او شد. چند سال بعد او برای اولین بار نقاشی را به ساختن یک قطعه موسیقی تشبیه کرد که بعدها هم به همین کار شهرت یافت. او میگفت همانگونه که یک پیانیست انگشتانش را برروی کلیدهای یک پیانو فرود میآورد که از آنجا با ایجاد ارتعاشات گوناگون در سیم ها موسیقی را با اوج های مختلف به صدا در میآورد و بگوش شنونده میرساند، یک نقاش هم همین کاررا با استفاده از قلم مو برای قراردادن رنگ ها برروی فرم ها میکند و بازده اش را به چشمهای بیننده میرساند.
درسال 1896، قبل از کوچ از مسکو او به دیدن نمایشگاهی از کارهای ادوارد مونه رفت و در آنجا بشدت تحت تاثیر کارهای امپرسیونیستی او قرار گرفت. به نظر او درآن تابلوها رنگ اشیاء حالتی مستقل از خود اشیاء داشتند. او بعدها بطور مفصل درباره این تجربه اش مقالاتی نوشت.
در همان سال کندینسکی کار خود بعنوان معلم حقوق و اقتصاد را رها کرده به آلمان رفت و به آموختن هنر نقاشی پرداخت.
کندینسکی همچنین دراین دوره تحت تاثیرآثار موسیقی ریچارد واگنر قرار گرفت که فکر میکرد اومرزهای موزیک و سرودن آهنگ را از استانداردهای موجود فراتربرده است.
از این گذشته او تحت تاثیر افکار و عقاید فلسفی-مذهبی مادام بلاواتسکی قرار داشت که معتقد بود پروسه آفرینش مانند یک تصاعد هندسی است که با یک نقطه آغاز میشودوبتدریج به ایجاد فرم هائی مانند مربع، مثلث و دایره منتهی میگردد. در این دوره بود که کندینسکی بتدریج نه تنها بعنوان یک نقاش که همچنین یک تئوریسین هنری مطرح شد. تعداد تابلوهای او در آغاز قرن بیستم بسیار افزایش یافت. او در این تابلوها که غالبا نمایانگرشهرها و منظره هائی هستند که آنها را با رنگها وفرم هائی که خاص سبک او هستند کشیده است: رنگهای روشن وخیره کننده برروی پس زمینه های سیاه و یا تیره.
کندینسکی بین سالهای 1906 و1908 به سراسر اروپا سفرکردو سپس تابلوهائی را کشید که گرایش او به آبستره را نشان می دهد. دراین نقاشی ها او رنگ را بصورتی مستقل ازفرم بروی پرده کشیده واز همه رنگها بمقدار مساوی استفاده کرده است.

1557-56

1557-57

1557-58

1557-59