1667-28

1667-31

شهین دردشتـی
دکترای هنرهای زیبا و هنردرمانی

سبک مینی مالیسم در اوایل دهه 1960 درنیویورک درمیان نقاشانی که بطور آگاهانه سبک های مدرن رایج درآن دوره را مردود میدانستند ظهور کرد. دلیل این حرکت این بود که آن سبک هارا دیگر کهنه و صرفا آکادمیک قلمداد میکردند.
موجی از برداشت های تازه موجب شد که نقاشان جوان چارچوبها وسبک های معمول در نقاشی را مورد سئوال قراردهند. این روند فکری باعث شد که آنان، بطور مثال، رنگ های سرد را بر رنگهای گرم وهیجان انگیز ترجیح دهند. آنها از کشیدن سمبل ها و سوژه های احساسی مانند دسته گل، منظره، پرتره و امثالهم خودداری کردند و درعوض تکیه را بر روی عینیت سوژه هائی که نقاشی میکردند گذاشتند. سبک مینی مالیسم در اواخر دهه هفتم قرن بیستم در آمریکا واروپا به شهرت رسید و بعنوان یک سبک جدید درموزه ها، گالری ها ومحافل هنری به رسمیت شناخته شد. آیا آنچه این سبک را از سایر سبک های نقاشی متمایز میکند چیست؟

1667-29

خصوصیت ویژه مینی مالیسم، که امروزه یکی از سبک های فوق مدرن هنرنقاشی است، این است که از نظر فلسفه هنر نقاشی باتمام سبکهای دیگر تفاوت دارد. بطوری که میدانیم نقاشی بک هنر بصری یا دیداری است که چشم ما چیزی را می بیند ومغزما آن چیز را تشخیص میدهد. اما در سبک مینی مالیسم بیننده هویت چیزی راکه روی پرده نقاشی میبیند نمیتواند تشخیص بدهد. درعوض باید با استفاده ازمغز خود هویت چیزی را که روی پرده هست تعیین کند و سپس چشم او آن چیز را میبیند. بعبارت دیگر، اگر درهمه سبک های دیگر نقاشی جریان دیدن یک اثر هنری از چشم به مغز است، در مینی مالیسم این جریان از مغز به چشم است. با این حساب اگر میلیون ها نفر یک تابلوی مینی مالیستی را ببینند، ممکن است میلیون ها تفسیر و تعبیر گوناگون از آن داشته باشند. این در واقع همان ویژگی این سبک است که تفکر را نیز، بهمراه احساس، دررابطه بین یک کارهنری و بیننده اش، وارد دنیای هنرکرده است.
یکی دیگر از خصوصیات این سبک اینست که چون مغز را بکار میگیرد و مغز ما در این روزها بشدت تحت تاثیر نوآوریها وپدیده های تکنولوژی مدرن است، در تابلوهای سبک مینی مالیسم مغزهای ما بسیاری از پدیده های نو را تشخیص خواهند داد، نه چیزهائی که چشمان ما به تشخیص دادن آنها عادت دارند. خود از این جهت است که نقاشی های این سبک بچشم خیلی ها، بویژه آنهائی که با هنرنقاشی چندان آشنائی ندارند،عجیب وغریب می آیند.
سبک مینی مالیسم بتدریج وارد سایر رشته های هنری مانند مجسمه سازی، آرشیتکت، طراحی وغیره شده است. بطور نمونه میبینیم که استفاده از این سبک آرشیتکت را در معماری های مدرن دگرگون کرده است. ازسرشناس ترین نقاشان این سبک درآمریکا،که زادگاه آنست، عبارتند از:

Joe Baer, Larry Bell, Gene Davis, Greig Kaufman. Robert Mangold, Brie Marden, Agnes Martin and Frank Stella. Albert Kotin, Gudrun Mortes Frady,Alehandra Seeber ,etc…