1680-30

هفته گذشته نمایش بحث انگیز «شاعر نقره ای» بر اساس زندگی فریدون فرخزاد در گیندی آدیتوریوم لس آنجلس باز هم سولدات شد و حتی عده ای هم پشت در ماندند.
هوشنگ توزیع، کارگردان و نویسنده و بازیگر توانای تئاتر، این بار هم با سوژه ای ابتکاری و پر از پیام نمایشی را بروی صحنه برده که در محافل هنری مورد بحث است و صاحبنظران این نمایش را بهترین کار هوشنگ توزیع می دانند. نمایشی که ماهها با بازیگران اش تمرین داشته و بدلیل آمیختگی با موزیک و رقص در قالب حرفه ای به دلها نشسته است. هوشنگ آماده می شود تا این نمایش را در قالب تورجهانی ارائه کند.

1680-31

1680-32

1680-33

1680-29