1481-63

دالی پارتون: بدون شوهرم می مردم!

1481-64

• شایع است دالی پارتون در طی 49 سال زندگی مشترک با شوهرش کارل دین 73 ساله، بارها در بیمارستان بستری شده بارها تحت عمل جراحی قرارگرفته و کمتر کسی فهمیده است.
می گویند شوهر دالی هربار که اورا بخاطر نارسائی کلیه در بیمارستان بستری کرد، کنار بسترش هر شب و روز نشست، در خانه از او پرستاری کرد وحتی اجازه نداد هیچ کس از جامعه هنری و رسانه ای بفهمد. خود دالی می گوید براثر بیماری های مختلف عصبی و پرخاشگر بودم ولی کارل صبورانه کنار من ایستاد و مرا چون فرزندی مراقبت نمود.

آیا کریس مارتین دچار سرگشتگی شده؟

1481-66

قصه تلخ کودکی درو باریمور

1481-67

• شایع است درو باریمور ستاره 40ساله سینما، با انتشار خاطرات خود، در اصل خواسته بر سرگردانی ها و سرگشتگی های کودکی و نوجوانی خود، نقطه پایانی بگذارد.
باریمور می گوید من پدر ومادر بخود ندیدم، من در 7 سالگی مواد مخدر و الکل مصرف کردم، در 12 سالگی در مرکز ترک اعتیاد بودم، در 15 سالگی تنها زندگی می کردم، ولی خوشحالم که بروی پای ایستادم، از همه بدیها و زشتی زندگی پدر و مادرم آموختم تا بر سر بچه های خود نیاورم. پدری معتاد و بیمار و آواره ومادری بلاتکلیف و سرگردان. اینکه من چگونه از چنین جنگل و شاید برزخی سالم بیرون آمدم خود یک معجزه است و اینک من با شوهرم خوشبخت ترین زندگی را دارم.