1383-68

اشلی جاد دوباره به همسرش پیوست

1383-63

• شایع است تصادف خونین داریوفرانچیتی قهرمان اتومبیلرانی سبب شد جدایی موقت او وهمسرش اشلی جاد به آشتی انجامید.
ایندو بدنبال یک سری اختلاف نظرا از هم جدا شدند، هر کدام به راه خود رفتند و حتی داریو دوست دخترتازه گرفت، ولی حادثه خونین مسابقات اتومبیلرانی داریو را تا پای مرگ برد، اشلی کارهای خود را رها کرد و به بالین اورفت و با وجود حضور دوست دختر داریو، باز هم او را رها نکرد، تا دوباره شعله های عشق شان زبانه کشید و باهم آشتی کردند.
داریو گفت من تازه فهمیدم اشلی پرستار دلسوزی هم هست.

بوسه ونوازش راز دوام عشق!

1383-64

•شایع است بوسه های مرتب و نوازش های پایان ناپذیر راز زندگی سعادت آمیز 25 سال دکتر آز Dr. Oz و همسرش میباشد.
«لیزا آز» 50 ساله می گوید من به یک فرمول دست یافتم که با کمک آن 28 سال نه تنها شوهرم را عاشق نگه دارم، بلکه زندگیم سرشار از عشق و هیجان کنم، آنهم بوسه های مرتب و متقابل در هر محفل و مجلس و نوازشهای پایان ناپذیر با دست ها وابراز عشق به صورت های مختلف خصوصا بصورت زمزمه 24ساعته.

40سالگی ازدواج عاشقانه

1383-65

• شایع است راز 40سال زندگی زناشویی عاشقانه مایکل کین وهمسرش شکیرا، در عدم حضورحسادت، حساسیت و دروغ در زندگی شان و احترام متقابل است.
40 سال پیش که مایکل با شکیرا ازدواج کرد هیچکس دوام آنرا بیش از 2 سال نمی دید،ولی شکیرا که بقولی سیاستمدارتر از چرچیل است وعاشق تر از ژولی، چنان با شوهرش رفتار کرد که هنوز به قول اطرافیان مایکل برایش می میرد!

زمزمه فیلم مشترک

1383-66

• شایع است دیدار ناگهانی شان پن و مدانا در هائیتی، بسیاری از فیلمسازان را به فکر ساختن فیلم مشترکی از ایندو انداخت.
ایندو که حدود 30 سال پیش زن وشوهر بودند و در فیلم مشترک Shanghai بازی کردند، بعد از سالها در هائیتی باهم روبرو شدند، هر دو برای یک برنامه خیریه رفته بودند و ساعاتی را با هم گذراندند و هر دو خوشحال بنظر می آمدند.

آیا براستی سایمون خوشحال است؟

1383-67

• شایع است برخلاف ظاهر شاد و شنگول سایمون کاول، او براستی از اینکه بزودی پدر میشود خوشحال نیست!
میگویند سایمون هیچگاه قصد ازدواج نداشت، حداقل تا ده سال آینده! ولی لورن سیلورمن با حامله شدن اش، همه راههای فرار را بر سایمون بست،همان راههایی را که باید مژگان حسینی و دیگران می بستند.
سایمون درهرحال اینروزها با خرید انواع اسباب بازی، حضور در فروشگاه ها، کلینیک ها نشان میدهدکه پدر خوشحالی است، ولی براستی چنین است؟!