1592-38

شایعه تصادف اندی، فقط شایعه است

متاسفانه رندی رفت
ولی هنوز اندی با ماست

شایعات سراسری بروی سوشیال میدیا، سخن از تصادف اندی خواننده محبوب مردم می گوید درحالیکه اندی در یک گفتگوی تلفنی با مجله جوانان گفت در سفرم، از این شایعات تعجب نمی کنم، ولی برای از دست دادن رندی بسیار متاسف شدم، رندی رفیق خوبی بود، گزارشگری خوب، فوتبالیست توانا وخستگی ناپذیر.
یادش همیشه با ما خواهد بود