شب‭ ‬امضای‭ ‬کتاب‭ ‬دوم‭ ‬خاطرات‭ ‬استاد‭ ‬عباس‭ ‬پهلوان‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬روز‭ ‬پدر‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬چهره‌های‭ ‬سرشناس‭ ‬به‭ ‬راوایت‭ ‬تصاویر‭:‬

‭ ‬فریدون‭ ‬میر‭ ‬فخرایی