1535-35

1535-36

سخنرانان: کنسول اسرائیل در لوس آنجلس- خانم سوسن عزیز زاده ، ریاست فدراسیون یهودیان ایرانی- خانم جاودان، رییس سابق فدراسیون- مهدی آقازمانی، روزنامه نگار، خانم لیزا دفتری روزنامه نگار و چهره تلویزیونی و آقای منشه امیر، چهره محبوب ایرانی

1535-38

1535-39

1535-40