1486-44

1486-45

سخنرانان: هما سرشار، علیرضا میبدی، داریوش اقبالی، شهیار قنبری(پیام ویدیویی)، ناصر پیراسته، فرهاد معینی، نوشین معینی کرمانشاهی، ماندانا زندیان، گردآفرید و …
هنرمندان: فتانه اقبالی، نوید کندلوسی، آرش آوین، سوسن یوسفی و آرش شاپوری- نمایش فیلم مستند از عباس حجت پناه
برگزار کنندگان: بنیاد فرهنگی هنر و گروه فرهنگی سرو. کارگردان: فریبرز یوسفی

1486-46

1486-47

1486-48

1486-49

1486-50

1486-51

1486-52

1486-53