1338-26

 

1338-21

هفته گذشته مراسمی پرشور در منزل مری آپیک هنرمند سرشناس سینما و تاتر، در لس آنجلس برگزار شد، که در آن برگزارکنندگان «پرشین پراید» نیویورک و بسیاری از چهره های سرشناس شهر حضور داشتند.
برگزارکنندگان پرشین پرید جشنواره نوروزی نیویورک، که امسال دهمین سال آنرا بر پا می دارند بدنبال گفتگو با مری آپیک در تلاشند تا چنین جشنواره ای در لس آنجلس باکمک همه دست اندرکاران با سابقه این گونه مراسم، رسانه های گروهی و صاحبان مشاغل برپا دارند، درواقع این گروه برای تشویق ایرانیان لس آنجلس آمده بودند و از دوستی مری آپیک که همیشه در امور اجتماعی و ملی پیشگام است برای دعوت از ایرانیان بهره گرفته بودند.
مری آپیک از سال 2006 تا امروز مرتبا در جشنواره نوروزی نیویورک شرکت کرده و بعنوان شخصیت محبوب پری در جنگل که مورد توجه بچه ها بوده، بروی ارابه ها حرکت کرده و خود شاهد حضور صد هزار ایرانی در نقاط مختلف دراین مراسم بوده است.
مری آپیک می گوید در طی ماههای گذشته با دعوت از جیمی دلشاد شهردار سابق بورلی هیلز، ارتباط تازه ای با جامعه ایرانی برقرار کردیم و پل تازه ای بنا ساختیم. در پنجشنبه شب 24 ژانویه با حضور چهره های سرشناس ایرانی، و همت آنها در کمک به فاندریزینگ بزرگی جهت  پایه گذاری اولین این اقدام موفق شدیم.
دراین شب پرشور، شخصیت های امریکایی، از نمایندگان مجلس تا اعضای شهر، تا رسانه های عمومی و هنرمندان سرشناس حضور داشتند و شبی بیادماندنی را برجای گذاشتند.
مری می افزاید خانم دکتر شبنم رضازاده و آقای  دکتر رضازاده ، دکتر اسدی از پایه گذاران جشنواره نیویورک این راه طولانی را به لس آنجلس آمدند تا ما را دریک حرکت بزرگ دیگر در جامعه ای که بیشترین ایرانی را درخود دارد تشویق کنند البته این حرکت درواقع بزودی بصورت یک مثلث لس آنجلس، نیویورک و واشنگتن دی سی در می آید که گستره آن به دیگر شهرها و ایالات و کشورها هم کشیده خواهد شد.

1338-25

1338-22

1338-23

1338-24