1457-83

شهره آغداشلو چهره برجسته سینما و تیاتر وتلویزیون، در تاریخ 19 و 20 و 21 ماه می، در شمال کالیفرنیا، جلسات امضاء کتاب بحث انگیز خود را برگزار می کند.
سه شنبه 19 می در ساعت 5/6 در Main Library
چهارشنبه 20 می در Merced Branch Library
پنجشنبه 21 می در Potrero Branch Library

1457-82