1529-64

یکی از نوادر ترانه تاریخ موسیقی ایران، شهیار قنبری، از پیشگامان ترانه نوین ایران، همسرش را براثر بیماری سرطان از دست داد.
«شانتال» همسر فرانسوی شهیار قنبری، یک زن تحصیلکرده و با احساس بود که بقولی شاهد تولد ماندنی ترین ترانه های ایرانی در طی چند دهه بود، او خود الهامی برای شهیار بود، هنگامی که جاودانه هایش را می سرایید او شاهد بود، که چگونه ترانه هایش وجود هر ایرانی را از احساس می لرزاند، او شاهد بود، که چگونه از قلم پرتوان شهیار قنبری احساس و ترانه تراوش می کند و بسیاری از خوانندگان را در طی سالهای گذشته به شهرت و اعتبار رسانده است.
قلم قاصر است از تسلیت برای شهیار قنبری که خالق زیباترین کلمات است، ولی شکی نیست که یاد و یادگارهای این زن آگاه و مادر مهربان وهمسری وفادار، همیشه زنده است و به شهیار پیشگام و جسور و خلاق همچنان الهام خواهد بخشید.

1529-65

1529-67

1529-69

1529-68