شیلا اینروزها در شور و هیجان خاصی بسر می برد،چون آهنگ اخیرا «بهتر از تو» بروی سایت ها، رادیوها و فیس بوک ها، به مرور رکورد بالایی را بر جای گذاشته است و سنین مختلف این آهنگ را زمزمه می کنند.
هفته قبل شیلا برنامه سولداوتی در VIP Club اورنج کانتی داشت این برنامه که از اولین لحظات با رقص و پایکوبی آغاز شد، تا پایان آرام و قرار نداشت.
شیلا برنامه دیگری در 15 اگوست خواهد داشت.

1519-39