1497-25

همیشه در مراسم گلدن گلوب و اسکار و گرامی، یک لیست از شیک پوش ترین ستارگان در رد کارپت در رسانه های امریکایی می آید. این بار برای نخستین بار شما را با لیست ستارگان زیبای داخل ایران در ردکارپت فجر آشنا می کنیم.
که با همه محدودیت های حجاب و غیره، هنوز زن و زیبایی را به رخ می کشند.

1497-26

1497-27

1497-28

1497-29

1497-30

1497-31