1388-35

از ابتدائى كه ايده “سوييت سمفونى خليج فارس” ذهن من را به خود درگير كرده بود و بعدها كه دغدغه ذهنى من شد و زمانى كه اين دغدغه را در كنار عشقم به ايران توأما به كار گرفتم تا “سوييت سمفونى خليج فارس” را بنويسم، همواره فكرهرچه بيشتر جهانى كردن اين ميراث ملى و باارزش رو داشته ام و براين باورم كه طنين آواى “خليج فارس” در جاى جاى گيتى مى تواند صداى تك تك ما ايرانيان باشد.
خوشبختانه پس از اجراهاى موفق تهران و پراك در تابستان و پاييز گذشته ، زمستان امسال صداى  “خليج فارس” را هزاران كيلومتر دور تر از ايران عزيز و در قاره امريكا طنين انداز خواهيم كرد.
بيست و سوم ماه فوريه ٢٠١٤ “سوييت سمفوني خليج فارس” ميهمان شهر لس آنجلس پايتخت هنرى ايالات متحده ست و در سالن   دانشگاه يو سى ال اى  برنامه اى را در دوبخش مجزا اجرا خواهيم كرد كه بخش ابتدايى “سوييت سمفوني خليج فارس” Royce Hall و بخش دوم قطعاتى از مجموعه آثارم را با پيانو به همراهى اركستر سمفونى اجرا خواهم كرد. 
در اين كنسرت اركستر سمفونيك و گروه كر، من را همراهى مى كنند.
صداى خليج فارس را به گوش جهانيان برسانيم

شهرداد روحانى

اطلاعات تكميلى در مورد برگزارى اين كنسرت :

www.facebook.com/ShardadRohani

1388-36