ضيا آتاباي دوران طلايي NITV را دوباره تجديد مي‌كند

 

از آن روزها كه NITV‌ مركز گزارشگران بين المللي بود،
تا امروز، ضيا آتاباي همچنان برعقايد و منش سياسي خود ايستاده است

JavananMix1296-14

ضيا آتاباي، دوره جديد شبكه تلويزيوني NITV‌ را آغاز كرده است،  شبكه اي كه در اولين دوره خود،  توجه همه رسانه‌هاي امريكايي را بخود جلب كرده بود.JavananMix1296-15
من هرگز فراموش نمي‌كنم روزي راكه درون سالن بزرگ NITV،  بيش از 30‌ رسانه معتبر بين المللي ازجمله مجريان Minutes 60،  CNN ، X‌FO، ABC و BBC گرد آمده بودند،  تا از يك رسانه پرقدرت ايراني كه در سراسر جهان بويژه بطور مستقيم و همزمان در ايران پخش ميشود،  گزارش تهيه كنند. آنروزها ضيا و پروين آتاباي از همه سرمايه و زندگي خودگذشتند،  تا توجه جامعه امريكايي،  حتي مقامات دولتي،  نمايندگان مجلس را جلب كنند،  براي اولين بار،  توجه به سوي ايران معطوف شده بود، همه مي‌خواستند بدانند شبكه NITV در ايران چه تاثيري خواهد گذاشت.
ضيا از همان آغاز صداقت و بيريايي خود را نشان داد، او هربار كه نام ايران را به زبان مي‌آورد،  بغض مي‌كرد، اشكهايش سرازير مي‌شد،  دلش براي وطن اش، براي مردم سرزمين اش، براي حتي كودكاني كه زير آزار و شكنجه پدر ومادران بودند مي‌تپيد.
در طي اين 14‌ سال كه شبكه هاي تلويزيوني 24‌ ساعته بكار پرداختند، خيلي ها تغيير چهره و منش و عقيده دادند، ولي بجرات ضيا از نادركساني  بودكه همچنان عاشق ايران ماند، بر عقايد خود پا فشرد،  هيچگاه خود را نفروخت،  درتنگناها  پيش رفت، بيماري، عمل هاي جراحي،  او را از پاي نيانداخت،  گسترده ترين ارتباط را با نسل جوان ايراني در داخل و خارج برقرار ساخت. حتي نسل آگاه ايراني در خارج را به تيم با تجربه اي NITVپيوند داد.JavananMix1296-16
در تمام اين سالها،  پروين آتاباي دركنار او ماند،  با او از فراز ونشيب ها گذشت و هنوز هم او در پشت پرده با ضيا همراه است.
ضيا اينك دوباره به NITVحال تازه اي داده است. تيم جوان و كارآمدي در سراسر جهان با او همكاري مي‌كنند گروهي از چهره هاي حرفه اي و معتبر رسانهها دست همكاري به او داده اند،  خوشبختانه صاحبان مشاغل نيز با شناختي  كه از او دارند به حمايت آمده اند.
NITV اينروزها در دوره جديد فعاليت خود،  پرانرژي، با ايده هاي نو، تدارك برنامه هاي آگاهي دهنده آغاز كرده است. دوباره رسانه هاي امريكايي با  ضيا ارتباط تازه برقرار كرده ‌اند،  او را به مصاحبه هاي جديد دعوت كرده اند، او را كه خستگي نمي‌شناسد.JavananMix1296-17