1386-65

1386-63

«فرخ» خواننده ای که از میان مردم برخاسته و برای مردم خوانده است، بزودی کنسرت هایی را در نقاط مختلف امریکا اجرا می کند.
«فرخ» که همیشه بدون ادعا خوانده، بجرات در طی 30 سال گذشته در مکتب های بزرگان تعلیم دیده و آموخته بااجرای ترانه ها و آهنگهای زیبا و دلنشین در دل مردم جای گرفته است.
اجرای ترانه هایی که بزرگان شعر و ترانه همیشه با وسواس خاص آنها را به خواندگانی می سپارندکه آنها را قبول دارند، شخصیت اجتماعی شان را هم پای شخصیت هنری شان تائید شده می بینند.
«فرخ» که سالها بعنوان هنرمندان در کلینیک خود و سپس در کمپانی های مختلف خود، چهره ای محبوب بوده است، در سالهای اخیر با برنامه های تلویزنی اش که در چند شبکه چون امید ایران و ایران اجرا شد به کمک  مردم شتافت و همین برنامه را اخیرا کامل تر در کانال یک تهیه و ارائه میدهد.
فرخ در برنامه های خود، در طی سالها بسیاری را نزدیک به هزار نفر گمشده را بهم رسانده است و این گمشده ها گاهی بعد از 20 تا 40 سال همدیگر را می یابند. در برنامه خیرخواهانه دیگر فرخ در تلویزیون، یاری رساندن به بیماران و درماندگان از ایران  و دیگر نقاط جهان بوده که با کمک مردم، در تنگناها و دوران سخت بن بست ها، به فریاد بسیاری از خانواده ها بخصوص بیماران رسیده است.
فرخ بعد از مدتها، با تهیه چند آهنگ و ترانه دلنشین از بزرگان هنر، آماده میشود تا با آهنگهای گذشته خود، ترتیب کنسرت هایی را در نقاط مختلف امریکا بدهد و بقول خودش هم بهانه ای است تا او ارتباط تازه ای با مردمی که سالها پشتیبان و مشوق او بوده داشته باشد.

1386-64