1357-48

1357-46

فرشید امین با نوشتن چندین ترانه وآهنگ جدید سخت مشغول ضبط در استودیوهاست و بزودی کارهایی جدید از این خواننده که تا امروز چندین هیت و مگاهیت به بازارموزیک ایرانی عرضه کرده بدست دوستدارانش میرسد.

1357-47