1324-59

 

كنسرت بزرگ آشوربت سرگيس
ASHUR  BETSARGIS
17‌نوامبر در الكس تياتر گلندل برگزار مي‌شود

به همت كمپاني هاي Weare Assyria  ,Films  INC /‌Hollywood Connections Center/‌ Nishar Music Production و تلاش ويكتور داودي كارگردان و تهيه كننده فيلم و موزيك و محبوب و يارانش،  يك كنسرت بزرگ در تاريخ 17‌ نوامبر 2012‌،  درالكس تياتر گلندل با حضور خواننده معروف و محبوب چند نسل آشوريان Ashur Betsargis برگزار ميشود.
اين كنسرت بنام From A Distant World با مراسم ويژه اي از جمله ردكارپت و پارتي بزرگ و حضور 1324-61چهره هاي برجسته اجتماعي،  هنري و فرهنگي همراه است.
اين برنامه از آغاز تا پايان بصورت يك فيلم ساخته ميشود و گروهي فيلمبردار و كارگردان در تهيه آن دست دارند.
كارگرداني موزيك Music Director‌ برنامه چهره معروف موزيك رابرت1324-62 نقلي است كه سالها با ابي همكاري دارد و براي  همه ايرانيان چهره آشنا و محبوبي است.
در اين شب در ضمن گروهي خواننده جوان و جديد نيز معرفي ميشوند و همين از لحظات پرهيجان برنامه است.
برگزاركنندگان برنامه از1324-60 همه ايرانيان دعوت مي‌كنند،  اگر مي‌خواهند با آشوريان در سراسر جهان ارتباط داشته باشند و تبليغات خود را در اين كنسرت ارائه بدهند مي‌توانند با شماره 0046- 804-818 تماس بگيرند.
درباره اين كنسرت هفته آينده مصاحبه و گزارشاتي داريم.