1698-11

1698-12

جامعه كاليفرنيا براي دموكراسي در ايران (CSDI) و جامعه ايرانيان در شمال كاليفرنيا (IACNORCAL) يك كنوانسيون براي ايران آزاد در حمايت از قيام سراسري مردم ايران، در تاريخ شنبه 11 ژانويه 2020 در لس آنجلس بر گزار ميكنند.
در اين كنوانسيون، سناتور رابرت توريسلي، دموكرات از ايالت نيوجرسي (1997-2003)، نماينده پتريك كندي، دموكرات از ايالت رود آيلند (1995-2011)، سفير لينكلن بلومفيلد، مديركل وزارتخارجه آمريكا در امور سياسي و نظامي (2001-2005) در ميان سخنرانان خواهند بود.
همچنين آهنگساز، نوازنده، و رهبر اركستر برجسته ايران، آقاي محمد شمس در حمايت از قيام مردم ايران براي آزادي برنامه اجرا خواهد كرد.
نمايندگان جوامع ايراني، جوانان، و زنان نيز سخنراني خواهند كرد.
در اين برنامه زماني هم به پرسش و پاسخ حول مسايل ايران و قيام سراسري اختصاص يافته است.
برگزار كنندگان از همه ايرانيان آزاده در كاليفرنيا كه خواستار يك ايران آزاد، دمكراتيك، و يك حكومت جمهوري بر پايه جدائي دين از دولت هستند دعوت كرده اند كه در اين برنامه شركت كنند و صداي قيام كنندگان در 191 شهر ايران براي آزادي باشند.
اين كنوانسيون از ساعت 2 تا 6 بعداز ظهر در كانونشن سنتر لس آنجلس، در سالن كونكورس برگزار ميگردد.

Los Angeles Convention Center
Concourse Hall
1201 S Figueroa St, Los Angeles, CA 90015

1698-10