اين برنامه ها با توجه به همكاران تازه، انديشه هاي تازه،خواسته هاي شما دچار تغييراتي خواهد شد

گزارشگر راديو جوانان در سراسر جهان باشيد
در هر نقطه دنيا كه هستيدخبرنگار وگزارشگر ويژه راديو جوانان باشيد.
از رويدادهاي فرهنگي، ورزشي، هنري، اجتماعي شهر و ديار خود گزارش ضبط كنيد و براي ما بفرستيد.
با خانواده ها، با نوجوانان و جوانان به زبانهاي مختلف
درباره مسائل اجتماعي و  خانوادگي و هنري گفتگوكنيد و براي ما ارسال داريد
شما مي‌توانيد گزارشات خود را تلفني و يا بطور مستقيم به راديو جوانان بدهيد.

جمعه
9‌ تا 10‌:  برنامه گپ با مهدي ذكايي- گفتگو با آسا سلطاني.
10‌ تا 11‌:  برنامه در پيچ وخم هفته با محمد سعيد حبشي.
11‌تا 16‌:  برنامه MasAppeal‌ گفتگو با آسا سلطاني.
12‌ تا يك :  برنامه يك قاشق شكر با سهراب اخوان.
يك تا 2‌:  برنامه جهان در جوانان،  گپ مهدي ذكايي با دكتر روبرت بامبان.
7 ‌ تا 8‌:  در پيچ و خم هفته
8‌تا9‌ شب:  گپ با آسا سلطاني
9‌ تا 10‌:MasaAppeal  با آسا سلطاني
10 ‌تا 11‌:  جهان در جوانان

شنبه و يكشنبه
پخش تكراري چند برنامه و موزيك

دوشنبه:
9‌تا10‌:  گپ بامهدي ذكايي – گفتگو با شكيلا با حضور سهراب اخوان و سخاوت عليزاده.
10‌ تا 11‌:  برنامه در پيچ و خم هفته با محمدسعيد حبشي .
11‌ تا 12‌:  برنامه MasaAppeal باديويد گلستان
1 تا 2‌:  دنياي كتاب. گفتگوي سيما ايزدي با نويسندگان ايراني.
7‌ تا 8‌:  پيچ وخم هفته .
8‌ تا 9‌ شب:  گپ با شكيلا.
9‌تا 10‌:  MasAppeal با گلستان.
10‌تا11‌:  برنامه 360‌درجه جمشيد كاوه
مرتضي فرزانه

سه شنبه:
9‌ تا 10‌ صبح :  گپ با مهدي ذكايي. گفتگو با مري آپيك
10‌ تا 11‌ صبح:  برنامه 36‌درجه با جمشيد كاوه.
11‌ تا 12‌:  برنامه MasaAppeal با فرشيد امين.
12‌ تا يك : برنامه جهان در جوانان، گفتگوي مهدي ذكايي با دكتر روبرت بامبان.
يك تا 2‌:  يك قاشق شكر با سهراب اخوان و مهدي ذكايي.
7‌تا 8‌:  يك قاشق شكر.
8‌تا9‌ شب:  گپ بامري آپيك.
9‌ تا 10‌:  MasaAppeal با فرشيد امين
10‌تا11‌:  برنامه 360‌درجه
11‌تا 12‌:  جهان در جوانان

چهارشنبه:
9‌تا 10‌:  گپ با مهدي ذكايي. گفتگوبا عرفان ملكوتي.
10‌تا11‌:  برنامه آناهيتا خلعتبري.
11‌تا12‌:  گفتگو با خبرنگاران جوانان و گفتگو با دهقان در اسپانيا
12‌ تا 1:  گفتگو با مرتضي فرزانه از لاله زار تا لاس وگاس درباره سوسن .
7‌تا 8‌:  گفتگو خبرنگاران
8‌تا 9‌:  گپ
9‌تا10‌:  لاله زار تا لاس وگاس
10‌ تا 11‌:   برنامه آناهيتا خلعتبري

پنجشنبه
9‌تا 10‌ صبح: گپ با مهدي ذكايي،  گفتگوبا آرسي نمي‌ خواننده جوان
10‌ تا 11‌: يك قاشق شكر:  باسهراب اخوان
11‌تا 12‌: MasaAppeal با كيوان (K-von)
12‌ تا يك : جهان در جوانان گفتگوي مهدي ذكايي با دكتر بامبان.
يكتا 2‌:  دنياي كتاب. با سيما ايزدي
8‌تا9‌:  گپ
9‌تا 10‌:  MasaAppeal
10‌تا11‌:  جهان درجوانان
11‌تا12‌:  يك قاشق شكر

جمعه:
9‌تا10‌:  گپ با مهدي ذكايي، ‌گفتگو با جمال وفايي
10‌تا 11‌:  گفتگو با خبرنگاران جوانان در سراسر جهان.
11‌تا 12‌:  MasaAppeal با آلفرد كاس سدس گيتاريست
12‌ تا يك:  گفتگو با عرفان ملكوتي در برنامه گپ
يك تا2‌:  يك قاشق شكر با سهراب اخوان
8‌ تا9‌:  گپ با وفايي
9‌تا10‌:  MasAppeal
10‌ تا 11‌ : گپ با عرفان