مایکل کمدین هزار چهره وخواننده خوش صدا، هفته قبل پدرش را از دست داد.
 مایکل از نادر هنرمندانی است که به خانواده همیشه عشق عمیقی دارد و در هر فرصتی به جمع آنها می پیوندد.
این مصیبت را به مایکل عزیز وخانواده محترم اش صمیمانه تسلیت می گوئیم.