1616-25

1616-26

یکشنبه گذشته مراسم بزرگداشت و یادبود حسین مهری روزنامه نگار برجسته در هتل هیلتون وودلند هیلز برگزار شد و بسیاری از چهره های نامدار رسانه ها و مدیران و سردبیران و نویسندگان حضور داشتند و از این چهره توانای مطبوعات یاد کردند.

1616-27

1616-28

1616-29

1616-30

1616-31

1616-32

1616-33

1616-34

1616-35

1616-36

1616-37