1470-64

1470-65

1470-67

درست نزدیک انقلاب شخصی به آقای پرویز شیخان مدیر باشگاه تاج و آجودان لشگری تیمسار سپهبد پرویز خسروانی تلفن میزند آنطرف خط به ایشان میگوید امشب ساعت 12 شب تیمسار دستگیر میشود و تلفن قطع میشود. پرویز شیخان به خسروانی تلفن میزند و به او اطلاع میدهد، تیمسار در جواب میگوید پرویز چی شده؟ چرا پرت و پلا میگویی؟ شیخان میگوید تیمسار از من گفتن بود. خود دانید و خداحافظی می کند. خسروانی متوجه می شود در شرایطی است که چند سال است بازنشسته شده و جز مسائل باشگاه تاج به کسی کاری ندارد. از طرفی با وضعیت تظاهرات تهران، تصمیم میگیرد لباس1470-66 نظامی بتن کرده مسلح به بالای درخت چنار واقع در حیاط منزلش در الهیه برود. مقارن ساعت دوازده شب زنگ در بصدا میآید. دختر خسروانی جواب می دهد. مأمورین می گویند نامه خصوصی برای تیمسار آورده اند. در را باز میکند یک افسر و تعدادی مأمور بداخل خانه هجوم میآورند دختر تیمسار میگوید تیمسار به مسافرت رفته اند اینجا نیستند. مأمورین پس از بازرسی خانه خارج میشوند و تیمسار خسروانی در بالای درخت شاهد وقایع است، تیمسار خسروانی از آن لحظه تصمیم می گیرد زندگی مخفی داشته باشد که شش ماه بعد از انقلاب مخفیانه از ایران خارج میشود و در لندن اقامت میگزیند. تیمسار خسروانی بخاطر زندگی نظامی، ورزشی و از طرفی ریشه به خانواده ثروتمند دارای روحیه خاصی است. این صاحب قلم از اوان کودکی با روحیات خاص خسروانی آشنا بودم جوانمردی از خصوصیات این شخص بود هرگز خائن و وطن فروش نبود چون روحیه ورزشی داشت بخاطر دارم روزگاری که فرمانده ناحیه یک ژاندارمری بود و تا زمانیکه معاون ژاندارمری کل بود و تا این اواخر رئیس تربیت بدنی بود، همیشه هفته ای یکروز دفتر ایشان به امور شخصی مردم می پرداخت گرفتاری مردم را حل میکرد فرق نمیکرد افراد از کدام طبقه هستند. شاهد من شخص آقای پرویز شیخان است که در همه مواقع ناظر بودند آقای خسروانی تمام ارث مادری و پدری خود را صرف احداث تأسیسات باشگاه تاج کردند.
باشگاه تاج یکی از مدرن ترین باشگاههای دنیا بود در هیجده رشته ورزشی فعالیت داشت و قبل از انقلاب دارای تشکیلات اداری کامل بود و در حقیقت یک سازمان تربیت بدنی کامل در دل سازمان ورزش کشور.
با آنکه در اساسنامه کلیه تأسیسات بحالت وقف بود و کسی بموجب مقررات اساسنامه حقوقی دریافت نمیکرد، اما خدمتگذاران باشگاه با توجه به بودجه دولتی که در اختیار همه باشگاهها قرار می گرفت صرف هزینه جاری باشگاه میشد. باید اضافه کنم باشگاه تاج همیشه در مظان اتهام وابسته به دولت بودند کما اینکه شایع بود خسروانی باشگاه مردمی شاهین را از رده خارج کرد در صورتیکه کاملا اشتباه است و در یک فرصت دیگر آقای شیخان قول داده اند تمام وقایع را برای خوانندگان بازگو کنند تا برای همیشه این گره های اجتماعی باز شود باید به شایعات جواب داد تا اذهان عمومی روشن شود. کما اینکه بعد از انقلاب خیلی از مسائل روشن شد. در پایان قابل ذکر است تیمسار خسروانی، در زندگی شخصی صاحب سه فرزند بود که فرزند اول پسر بود بنام آذین و در کودکی در اثر بیماری فوت کرد و دو دختر که در امریکا زندگی می کنند. و دلیل اینکه آقای پرویز شیخان عزیز دردانه تیمسار خسروانی بود این است که تیمسار پسر نداشت و در عوض آقای شیخان مانند پسر خسروانی بود و پرویز شیخان دوبار در سوگ پدر نشست یک بار پدر حقیقی و این بار پدر معنوی و لازم است در درجه اول به دختران تیمسار خسروانی تسلیت بگوییم و در نهایت به آقای پرویز شیخان که زحمات باشگاه تاج را چه در ایران و بعد از انقلاب بدوش کشیدند. هم اکنون یکی از فرزندان ایران زمین بنام آقای مصطفی غالب سرگرم تهیه کتاب دایرةالمعارف باشگاه تاج هستند.

1470-69