1617-51

محمود بیاتی: درگذشت اسطوره سینمای ایران ناصرملک مطیعی
را به خانواده او و به ویژه بهروز وثوقی تسلیت می گویم

من و محمد با زنده یاد ملک مطیعی بچه محل بودیم، منزل آنها درخیابان ملک الشعرای بهار و ما در خیابان بهار. سه نفری می رفتیم امجدیه پشت دروازه منتظر می ماندیم تا شوتهایی که به بیرون زده میشد با هم پاسکاری میکردیم تا صدای بازیکنان در می آمد که پسر توپو بزن داخل زمین. بزرگتر که شدیم من و محمد شدیم فوتبالیست و ملک مطیعی رفت دانشسرایعالی شد معلم ورزش و در این دوران هم فوتبال بازی می کرد تا اینکه شد کلاه مخملی سرآمد سینمای ایران.
در فیلم دوقلوها ناصر ملک مطیعی گلر بود و از من خواسته شد چندین صحنه بجای او بازی کنم. این فیلم را من تا امروز ندیده ام و خیلی هم تلاش کرده آنرا پیدا کنم به بینم ولی متاسفانه پیدا نشد که نشد. و بهمین جهت نمی توانم ادعا کنم که من اولین بازیکن فوتبال ایران هستم که درسینما بازی کرده ام!
بازیکنان باشگاه تاج: محمود بیاتی- محمد ساوجی – نادر افشار- پرویز کوزه کنانی – همایون هوشیارنژاد- منوچهر طیورچی- کارو حق وردیان- کنستانت داویدخانیان – گوگوش آراکلیان- کارنیک مهرابیان – محمد و احمد بیاتی.

1617-48

ایستاده از چپ به راست: زنده نام جعفر نامدار- محمد بیاتی – پرویز کوزه کنانی – محمود بیاتی- تیمسار محمد ساوجی – خانم اولگا. ردیف میانی از چپ به راست: عباس اربابی – زنده نام محمد صادقی- جاوید نام ناصرملک مطیعی- احمد ادبخواه – زنده نام تیمسار فوزی  نشسته از چپ به راست:  نادر افشار- تیمسار صباحت – بهروز وثوقی – تقی خرمی