1380-45

بنا به دعوت بنیاد«فرهیختگان فارسیهود» که توسط دکتر ساموئل دیان بنیادگذاری شده است و با پیشنهاد و به همت مهندس منوچهر کهن در تاریخ 5شنبه چهاردهم نوامبر 2013 مجلس بزرگداشت خصوصی ولی بسیار با شکوه با حضور تعدادی از استادان فرهنگ وهنر ساکن LA و جمعی از مدیران رسانه های عمومی و تعدادی از اشخاص سرشناس LA برگزار گردید.
در این مراسم، گروه موسیقی وحید بیات و گروه همکارانشان قطعات بسیار زیاد ومیهنی همراه موسیقی سنتی ایران اجرا نمودند.
فریدون فرح اندوز با نکوخوانی اشعاری از منوچهر کهن (کورش، دیگر آسوده نخواب) و ایران از شادروان ادیب الممالک فراهانی و مولانا و کوچه از فریدون مشیری… و احمد شاملو وهادی خرسندی و همچنین اشعاری از خود ایشان به مجلس رونق و شکوه خاصی بخشید…
پس از صرف شام وپذیرایی مفصل منوچهر کوهن از حاضرین جلسه دعوت نمود که در مراسم اهدای لوح شرکت نمایند.
این مراسم با سخنرانی دکترناصرانقطاع و پروفسورنصرت ضیائی ادامه یافت و سپس منوچهر کوهن رشته سخن را بدست گرفت و ضمن معرفی سوابق وخدمات 50 ساله فریدون فرح اندوز به فرهنگ ایران از دکتر دیان دعوت نمود که لوح تقدیر بسیار زیبائی راکه تهیه شده بود از طرف «بنیاد فرهیختگان فارس- یهود» به ایشان اهدا نمایند که با خوشحالی و رضایت فریدون فرح اندوز مواجه گردید.
برنامه هنری تا ساعت 12 نیمه شب ادامه یافت و تعدادی دیگر از حاضرین با ذکر خاطرات و ویژگی های مربوط به فرح اندوز از ایشان قدردانی نمودند.
مجله جوانان برگزاری این مراسم را به مسئولین بنیاد فرهیختگان و به خصوص بنیادگذار آن دکتر ساموئل دیان تبریک میگوید و امیدوار است این بنیاد در راه ادامه خدمات فرهنگی خود به موفقیت های بیشتری دستیابی پیدا نماید.

1380-46

1380-47