1720-37

هفته گذشته مراسم خاکسپاری و وداع با جمشید علیمراد خواننده قدیمی درآرامگاه ویژه هنرمندان در وست لیک برگزارشد. مراسمی درنهایت سادگی ولی با مفهوم و معنای خاص که درخورشأن این خواننده پرطرفدار و درسطح بین المللی بود.
این مراسم با همت شهرام میراسکندری، پروین آتابای، مینا هاشمی زاده، علیرضا امیرقاسمی، مرتضی برجسته و همکاری شهبال شب پره و چند تن دیگرازهنرمندان برگزارشد و درمراسم که بدلیل محدودیت های کرونا، پائین تراز300نفرحضورداشتند، ابتدا علیرضا امیرقاسمی، سپس شهبال، شاهرخ میراسکندری، مرتضی برجسته، ستارو کورس یاران قدیمی جمشید درباره اش سخن گفتند ودرحالیکه تعدادی هنرمند معروف دیگرهم حضورداشتند، جمشید درون کالسکه ای پراز گل در محوطه گردانده شد و حاضرین به احترام او، کالسکه را مشایعت کردند و سپس با کمک ملیحه لاهیجی و زحمات واهیک، درحالیکه شاخه های گل بروی او میریخت، درتمام مدت آهنگهایش پخش می شد، حاضرین با جمشید وداع گفتند و او را به یاران قدیمی اش ویگن، طوفان، جهان، علی نظری و مرتضی قمصری سپردند.

1720-38

1720-39

1720-40

1720-41