1737-134

جمشید نبوی انسان خوب و مهربان، یاور دوستان و یاور رسانه های ایرانی درطی 36سال گذشته، هفته قبل با خانواده و دوستان وداع گفت و به دیار باقی رفت.
مراسم وداع جمشید نبوی با همت همسرهمیشه وفادارش مهین نبوی، دخترش، دوستانش و تلاش صمیمانه واهیک الخاصیون در فارست لاون هالیوود برگزارشد و چند شخصیت کلیسائی و علیرضا میبدی چهره معروف رادیو و تلویزیون درباره اش سخن گفتند.
عکس از: فریدون میرفخرایی

ازذوات ارجمند، وپرمهر رسانه ای و وجوه شخصیت های محترمی که بمناسبت درگذشت اندوهبارهمسروفادارسراسرزندگی مشترکمان و نیز پدر شایسته ام شادروان جمشید نبوی با بزرگواری تمام در مراسم دشوار خاکسپاری حضوریافته و شماری با ایراد سخنان تسلی بخش باعث تخفیف آلام ما شدند، وعلاوه برآن با ارسال تاج های گل که معرف شخصیت والایشان بود و انتشار پیام های همدردی دررادیوها ،تلویزیونها ومطبوعات از بار اندوه ما کاستند بدین وسیله درنهایت فروتنی سپاسگزاری میکئیم واگردرعرض امتنان حضوری تأخیری رخ دهد بامنتهای خضوع پوزش میطلبیم.
مهین وآوش نبوی

1737-14

1737-15

1737-16

1737-17

1737-18

1737-19

1737-20