1615-20

با حضور گروهی از هنرمندان سزشناس و یاران و خانواده ناصر چشم آذر موزیسین نامدار مراسم یادبودی در بنیاد ایمان برگزار گردید که گروهی از یاران ناصر از جمله پرویز قریب افشار، هما میر افشار، صادق نوجوکی، منوچهر چشم آذر، وارطان اوانسیان، هوشمند عقیلی و مرتضی برجسته درباره او سخن گفتند و پیامی که از دخترش رعنا از ایران فرستاده بود نیز خوانده شد.

1615-21

1615-22

1615-23

1615-28

1615-26

1615-25

1615-27