mix1274-5

مري آپيك در شب چهره هاي جهاني
بروي جلد كتاب قصه هاي گرين كارت

 mix1274-6

كتاب قصه هاي گرين كارت در دسامبر 2011‌  در سراسر امريكا و اروپا ارائه ميشود كتابي كه قصه مهاجران برجسته و برگزيده را در آن به چاپ رسانده و بدنبال آنها تصوير 21‌ چهره معروف بينmix1274-7 المللي از جمله مري آپيك را بروي جد كتاب آورده و قصه مهاجرت او را دركتاب توضيح داده است.
اين مهاجران از روزنامه نگار،هنرمند، استاد دانشگاه ها تا مشاغل برجسته ديگر را شامل ميشوندكه همه آنها به نوعي در زمينه هاي حقوق بشر، زنان، كودكان، فعال بوده اند.
درباره اين كتاب در هفته هاي آينده با مري آپيك گفتگويي خواهيم داشت.