1384-72

1384-81

از: عباس حجت پناه

در ماه گذشته (نوامبر) مسابقه انتخاب دختر شایسته – آسیا در امریکا – در لوس آنجلس برگزار شد.
تینا فرجامی شرکت کننده ایرانی این مسابقات جزو فینالیست ها بود و در نهایت با وجودی که بیشتر داوران از آسیای جنوب شرقی بودند و از ایران وخاورمیانه داوری وجود نداشت و فقط تعداد  اندکی از ایرانیان جنوب کالیفرنیا برای تشویق آمده بودند او توانست مقام ششم دختر شایسته آسیا را در امریکا کسب کند.

1384-71