مجله جوانان که همیشه مشوق جوانان و نوجوانان موفق بوده و هست این بار چهره موفق مسیح سال افزون دانشجو و هنرمند برجسته دف و تنبک را به جامعه ایرانی معرفی می نماید.
مسیح سالها در رشته هنر دف و تنبک زحمت کشیده و هم اکنون یکی از برجسته ترین هنرمند در این رشته و یا هنر میباشد و امثال مسیح پاسداران هنر اصیل و فرهنگ ایرانی میباشند. او علاوه بر انتقال این هنر به شاگردان خود، جوانان و نوجوانان یکی از شاگردان ممتاز دانشگاه میباشد که در رشته فوق لیسانس مشغول تحصیل می باشد. بعنوان ایرانی باید مشوق هنرمندانی مثل مسیح باشیم و از هر کمکی در تشویق آنها دریغ ننمائیم.
مجله جوانان هم موفقیت بیشتری برای این هنرمندان عزیز خواستار است.
دکتر رضا فدایی -سن دیه گو

1510-82

1510-83

1510-84