1340-71

مصاحبه فرح شکوهی با مژگان و کتی ملامد که از سرگذشت این دو خواهر هنرمند درجامعه امریکایی سخن می گوید روز دوشنبه 18 فوریه از ساعت 11تا 12صبح و 10 تا 11 شب وهمچنین بنابه درخواست شنوندگان  رادیو جوانان، مصاحبه با مینا سوواری ستاره محبوب سینما و تلویزیون دوست صمیمی مژگان وکتی ملامد دوباره روز سه شنبه 19 فوریه از ساعت 11 تا 12 صبح و از ساعت 11 تا 12 شب پخش میشود.