1371-21

مطالب آموزنده در امور جزائی و جنائی
توسط دکتر مایکل پیمان کید

طبق وعده ای که به خوانندگان خوب مجله جوانان داده بودم، از این هفته مقالاتی را در امور جزائی و کیفری در این مجله خواهم نوشت به امید اینکه ایرانیان و همزبانان عزیز، بیشتر با قوانین و حقوق اساسی خود آشنا شوند. به یاد داشته باشید که هیچ بخشی از این نوشته ها را نمیتوانید به عنوان مشورت حقوقی به حساب آورید و در تمام موارد باید با یک وکیل مجرب در امور جنائی صحبت کنید تا مشورت حقوقی لازم و دقیق را دریافت کنید.
بخش اول
پس از دستگیری: بطور کلی پلیس یا هر نهاد امنیتی بعد از دستگیری و انجام تحقیقات، پرونده متهم را به دادستانی میفرستد (دادستان شهر یا منطقه و یا دادستان کل ایالتی یا فدرال).
تحقیقات و حقوق اساسی: در مرحله تحقیقات، پلیس حداکثر تلاش خودش را انجام میدهد که از متهم بازجوئی کند و اطلاعات بگیرد. اگر متهم در بازداشت پلیس باشد پلیس موظف است پیش از آغاز بازجوئی، حقوق متهم را برای فرد بازداشتی بخواند. این حقوق شامل اختیارکردن وکیل قبل از پاسخگوئی به سوالات و حق سکوت در حین بازجوئی. ولی یکی از نکات مهم این است که پلیس در چه زمانی میتواند بدون اینکه حقوق اساسی متهم را برایش بخواند، از وی بازجوئی کند. بطور کلی تا موقعی که شخص تحت بازداشت پلیس نباشد، پلیس موظف به خواندن حقوق اساسی نیست ولی آیا بازداشت یعنی دستگیری؟ اینجاست که یک وکیل جزائی با تجربه میتواند اعترافات متهم را از دادگاه خارج کند بطوری که هیات منصفه از اعترافات متهم آگاه نمیشود.
احضار به دادگاه و تفهیم اتهام: در اولین روز احضار به دادگاه، اعلام رسمی عمل مجرمانه به متهم از جانب قاضی در اصطلاح تفهیم اتهام گفته میشود. در همان روز اگر متهم با اتهاماتی از قبیل بزهکاری و تبهکاری مواجهه باشد، باید به وی امکان اختیار کردن وکیل داده شود و یا در شرایطی که متهم قادر به پرداخت هزینه وکیل نباشد باید برای وی یک وکیل تسخیری فراهم کنند. این بخشی از قانون اساسی است که مربوط به حقوق متهم در دادگاه کیفری میباشد. در این روز، متهم میتواند به سه طریق پاسخ بدهد: مقصر، بیگناه و یا مقصر بدون اعتراض. در همین مرحله، دادستانی باید مدارک و شواهد خود را به وکیل متهم بدهد تا روند دادرسی به جریان بیافتد.

ادامه مطلب در هفته های آینده …

تماس با دفاتر حقوقی دکتر مایکل کید:

Tel: 310-481-9949
www.KadeLaw.com     Email: [email protected]

1371-22