1353-73

1353-74

همکاری از ایران آمده بود، می گفت معینی کرمانشاهی شاعر و ترانه سرای جاودانه، هیچگاه خستگی را نمی شناسد. او درحال تهیه یک مجموعه استثنایی تاریخی است که به عقیده دست اندرکاران شعر وادب هیچ کم و کاستی از شاهنامه فردوسی در آن روزگار تاریک ندارد.
معینی بااینکه همسرش بشدت بیمار است وبه پرستاری شبانه روزی نیاز دارد، با اینکه خودش گاه بیمار ونیاز به درمان و استراحت دارد، ولی از سرودن و خلق کردن دست نمی کشد.
تصویربالا از سفر معینی کرمانشاهی به لس آنجلس است و دردیداری با حسین حجازی چهره معروف رادیو تلویزیونی، امیر شجره مدیر شبکه پارس و … که همه سرحال بودند.

1353-75